Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘szybowiec’

Podgląd: Motoszybowiec made in Poland!

Motoszybowiec made in Poland!

Kiedyś mo­gliśmy tylko ma­rzyć o la­taniu. Na szczę­ście po­jawił się Ikar i Dedal, nieco póź­niej Pan Twar­dowski i kilku in­nych bo­ha­terów. Do­dat­kowo ostatnio po­ja­wiły się też tanie linie lot­nicze, dzięki którym la­tanie stało się po­wszechne. Teraz, dzięki Po­lakom, może być bardzo eko­lo­giczne. Na po­li­tech­ni­kach w War­szawie i Rze­szowie skon­stro­wano dwu­oso­bowy mo­to­szy­bo­wiec z na­pędem elek­trycznym, który […]

Czy latanie na szybowcach jest popularne wśród kobiet?

Do­datek do au­dycji nr 12 Czy la­tanie na szy­bow­cach jest po­pu­larne wśród kobiet?

Czy latanie szybowcem jest niebezpieczne?

Do­datek do au­dycji nr 12 Czy la­tanie szy­bowcem jest niebezpieczne?