Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘system’

Podgląd: Smartfon przeciwminowy

Smartfon przeciwminowy

Każda wojna jest tra­gedią, ale rów­nież po jej za­koń­czeniu do­cho­dzić może do wielu tra­gedii. Między in­nymi dzięki za­an­ga­żo­waniu księżnej Diany za­częto głośno mówić o mi­nach, któ­rych ofia­rami pa­dało wielu cy­wilów. Nie­stety na świecie z po­wodu min czy nie­wy­bu­chów co 20 minut ginie jedna osoba. Teraz ko­rzy­stając ze zwy­kłego smart­fonu każdy może wy­kryć i zi­den­ty­fi­kować w […]

Podgląd: W poszukiwaniu liczb pierwszych

W poszukiwaniu liczb pierwszych

Od­kryto wła­śnie, po czte­rech la­tach in­ten­syw­nych ob­li­czeń, naj­większą liczbę pierwszą, skła­da­jącą się z sie­dem­nastu mi­lionów cyfr (do­kładnie 17 425 170). Liczbą tą jest 257,885,161– 1 (2 do po­tęgi 57885161 minus 1). Ma­te­ma­tycz­nego wy­czynu do­konał Curtis Co­oper z Uni­ver­sity of Cen­tral Mis­souri w War­rens­burgu w ra­mach pro­jektu Great In­ternet Mer­senne Prime Se­arch (GIMPS), do któ­rego zaprzęgniętego […]

Podgląd: Interaktywna szklana podłoga

Interaktywna szklana podłoga

Współ­czesne sale gim­na­styczne muszą być wie­lo­funk­cyjne. Służą za­równo do gry w kosza, siat­kówkę czy te­nisa. Do­tych­czas roz­wią­zy­wało się to po­przez ma­lo­wanie na drew­nianej pod­łodze kilku ze­stawów linii, każde do innej gry, co — przy­znacie sami — jest nieco dez­orien­tu­jące nie tylko dla za­wod­ników, ale i wi­dzów. Ul­tra­jasne LEDy, umiesz­czone pod spe­cjalnym har­to­wanym szkłem po­mogły rozwiązać […]

Podgląd: Sonety Szekspira zapisane w DNA

Sonety Szekspira zapisane w DNA

Od ja­kiegoś już czasu na­ukowcy eks­pe­ry­men­tują z DNA do za­pisu da­nych. Na razie jest to jeszcze bardzo droga me­toda, ale na­ukowcy mają na­dzieję, że bę­dzie to kiedyś jeden ze zwy­kłych spo­sobów prze­cho­wy­wania in­for­macji. Bardzo po­jemny i bardzo trwały. Teo­re­tycznie w jednym gramie DNA można za­pisać rów­no­war­tość 100 mi­liardów płyt DVD. Od­czy­ty­wanie in­for­macji za­war­tych w DNA […]

Podgląd: Dom z ziemi wyszedł z ziemi

Dom z ziemi wyszedł z ziemi

Kiedyś ma­rzy­liśmy o szkla­nych do­mach, teraz śnimy o do­mach in­te­li­gent­nych i eko­lo­gicz­nych. Cza­sami takie sny stają się na szczę­ście jawą! W Pa­słęku w wo­je­wódz­twie warmińsko-​mazurskiem po­wstał pierwszy w Polsce ener­go­osz­czędny bu­dynek, wznie­siony w tech­no­logii su­rowej, czyli nie­wy­pa­lanej ziemi, ubi­janej w sza­lun­kach. In­we­stycja zre­ali­zo­wana przez na­ukowców z Po­li­tech­niki War­szaw­skiej i miej­scową gminę ma pro­mować ar­chi­tek­turę ekologiczną. […]

Podgląd: Jak wyglądał Fahrenheit?

Jak wyglądał Fahrenheit?

Do dziś nie za­chował się ani jeden por­tret Da­niela Ga­briela Fah­ren­heita. Nie wia­domo jak wy­glądał oprócz tego, że zgodnie z modą swojej epoki ubierał się w surdut oraz ka­mi­zelkę i nosił pe­rukę. Te skąpe dane nie prze­szko­dziły na­ukowcom z Po­li­tech­niki Gdań­skiej stwo­rzyć por­tret słyn­nego fi­zyka. Udało się to dzięki al­go­ryt­mowi ge­ne­tycz­nemu i spe­cjalnie opra­co­wanej aplikacji […]

Podgląd: Mikrofale idą na wojnę

Mikrofale idą na wojnę

Jak znisz­czyć wroga nie wy­sy­łając wła­snych i nie eli­mi­nując ob­cych żoł­nierzy? Wy­starczy „usmażyć” jego elek­tro­nikę mi­kro­fa­lami. Ra­kieta nad którą pra­cował ze­spół na­ukowców z Bo­eing Phantom Works, wy­po­sa­żona w emiter mi­kro­fali, wła­śnie udanie za­li­czyła pierwszy test bo­jowy na po­li­gonie w Utah. Po­cisk ra­kie­towy, który ofi­cjalnie na­zywa się CHAMP (Counter-​electronics High-​powered Mi­cro­wave Ad­vanced Mis­sile Pro­ject), do niszczenia […]

Podgląd: Bi-​Fi — biologiczny internet

Bi-​Fi — biologiczny internet

Prze­sy­łanie in­for­macji przez in­ternet, z wy­ko­rzy­sta­niem Wi-​Fi jest dla nas czymś tak na­tu­ralnym, jak od­dy­chanie. Po­dobny me­cha­nizm można wy­ko­rzy­stać… w ży­wych or­ga­ni­zmach. Na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Stan­forda opra­co­wali in­no­wa­cyjny me­cha­nizm, po­zwa­la­jący prze­syłać in­for­macje między ko­mór­kami za po­mocą wi­rusów. Ten bio­lo­giczny in­ternet Bi-​Fi umoż­liwia nie tylko szybkie prze­ka­zy­wanie in­for­macji między po­je­dyn­czymi ko­mór­kami, ale też szybkie do­star­czanie skomplikowanych […]

Podgląd: Super dywan

Super dywan

Naj­słyn­niej­szym dy­wanem na świecie jest chyba ten, na którym latał Al­ladyn. Naj­bar­dziej opie­kuńczy wła­śnie po­wstaje. Jego wła­ści­ciele na pewno będą czuli się w domu o wiele bez­piecz­niejsi. Pra­cują nad nim na­ukowcy z Uni­ver­sity of Man­che­ster. Su­per­dywan wy­ko­nany jest z cien­kich i ela­stycz­nych włó­kien optycz­nych, za­opa­trzo­nych w czuj­niki. Na czym po­lega jego nie­zwy­kłość? Nie bę­dzie on […]

Podgląd: Okulary które „widzą” dźwięk

Okulary które „widzą” dźwięk

Ten ga­dżet nie­wąt­pliwie ułatwi życie osobom słabo sły­szącym. Na­ukowcy z Korea Ad­vanced In­sti­tute of Science and Tech­no­logy (KAIST) w Da­ejeon, pra­cu­jący pod kie­row­nic­twem prof. Yang-​Hann Kima, stwo­rzyli oku­lary po­zwa­la­jące na iden­ty­fi­kację źródła i kie­runku po­cho­dzenia dźwięku. Oku­lary prze­twa­rzają fale dźwię­kowe na obraz. W opraw­kach na­ukowcy za­mon­to­wali 7 mi­kro­fonów, roz­miesz­czo­nych tak, aby mogły okre­ślić źródło dźwięku. […]

Strona 1 z 4 1 2 3 4 Ostatni ›