Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘sukces’

Podgląd: Cyber-​oko – najlepszy polski wynalazek 2013

Cyber-​oko – najlepszy polski wynalazek 2013

W dzi­siej­szych cza­sach nie wy­starczy dobry po­mysł. Trzeba umieć go „sprzedać”. Do­sko­nale wiedzą o tym fi­na­liści kon­kursu, który mo­gliśmy oglądać w TVP. Cyber-​oko, słu­żące do dia­gnozy i te­rapii osób po­zo­sta­ją­cych w śpiączce, uznane zo­stało wy­na­laz­kiem roku 2013. Zde­cy­do­wali o tym te­le­wi­dzowie, którzy za­gło­so­wali pod­czas fi­na­łowej gali w TVP1. System po­wstał pod kie­run­kiem prof. An­drzeja Czyżewskiego […]

Podgląd: Ten samochód sam jedzie

Ten samochód sam jedzie

O sa­mo­cho­dach, które jeżdżą bez po­mocy kie­rowcy pi­sa­liśmy już wie­lo­krotnie. Za każdym z pre­zen­to­wa­nych przez nas pro­jektów stały po­tężne, glo­balne kon­cerny. Nad po­dobnym roz­wią­za­niem pra­co­wali od wiosny 2012 roku stu­denci Po­li­tech­niki Wro­cław­skiej. Z suk­cesem! In­spi­racją do dzia­łania były za­wody sa­mo­chodów au­to­no­micz­nych or­ga­ni­zo­wane przez ame­ry­kańską or­ga­ni­zację rzą­dową DARPA. Tak w kole na­ukowym Po­jazdów i Ro­botów Mobilnych […]

Podgląd: Wyhodowane ucho

Wyhodowane ucho

Długo nad nim pra­co­wali, a gdy już opra­co­wali od­po­wiednią me­todę, wy­ho­do­wali w ciągu za­le­dwie 3 mie­sięcy. Sztuczne ucho. Jego od­bior­cami mają być dzieci, które rodzą się z anocją, czyli wro­dzonym bra­kiem mał­żowin usznych. Osoby takie mają oczy­wi­ście ucho we­wnętrzne, ale bra­kuje im części ze­wnętrznej. Dla­tego mają pro­blem ze sły­sze­niem. Do tej pory wadę sta­rano się […]

Podgląd: Długopis na byki

Długopis na byki

To nie jest wy­na­lazek tylko dla dzieci, które do­piero uczą się pisać. Także nam, do­ro­słym, zdarza się po­peł­niać w pi­saniu błędy gra­ma­tyczne i or­to­gra­ficzne. Dla tych wszyst­kich, którzy z or­to­grafią nie są ra­czej za pan brat, in­te­li­gentny dłu­gopis Lern­stift jest świa­teł­kiem w tu­nelu. Sy­gna­li­zuje błąd, gdy tylko pi­szący go po­pełni. Na po­mysł stwo­rzenia in­te­li­gent­nego długopisu […]

Podgląd: Karotki czyli kobiety kochające nowe technologie

Karotki czyli kobiety kochające nowe technologie

W branży IT, która do tej pory wy­da­wała się być ty­powo męską, jest coraz więcej ko­biet i chcą być za­uwa­żone. Od ponad roku działa spo­łecz­ność Geek Girls Car­rots, zwa­nych często Ka­rot­kami lub Mar­chew­kami. To ko­biety, dla któ­rych nowe tech­no­logie to pasja, zawód i sposób na życie. Spo­ty­kają się co mie­siąc w róż­nych mia­stach Polski, aby […]

Podgląd: O materiale, który pociskom się nie kłania

O materiale, który pociskom się nie kłania

O po­trzebie no­szenia ka­mi­zelek ku­lo­od­por­nych w nie­któ­rych sy­tu­acjach ni­kogo chyba nie trzeba prze­ko­nywać. Ra­tują życie, ale są bardzo nie­wy­godne i ciężkie. Sy­tu­acja się zmienia, gdy zo­stają one wy­ko­nanen z zu­pe­łenie no­wego, su­per­wy­trzy­ma­łego ma­te­riału. Nie­zwykłą sub­stancję wy­na­leźli na­ukowcy z Rice Uni­ver­sity. Po­li­me­rowe two­rzywo choć może przy­po­mina szkło, to ma zu­pełnie inne wła­ści­wości. Po­trafi po­wstrzymać 9-​milimetrowy pocisk […]

Podgląd: Srebro czy brąz?

Srebro czy brąz?

Trzy­mamy kciuki za na­szych spor­towców, którzy walczą o me­dale w Lon­dynie. Zdobyć cenny krążek udaje się, nie­stety, nie­licznym, a każdy taki wy­czyn to wiele emocji dla ki­biców i oczy­wi­ście sa­mych zwy­cięzców. Nas cieszy każdy medal. Cza­sami brąz jest na wagę złota. Tym­czasem dla sa­mych spor­towców ist­nieje ol­brzymia róż­nica emo­cjo­nalna w re­akcji po zdo­byciu me­dalu srebrnego […]

Podgląd: Matematyczna analiza sukcesu piłkarzy z Hiszpanii

Matematyczna analiza sukcesu piłkarzy z Hiszpanii

Wróćmy na chwilę do Euro 2012. Trwają jeszcze pod­su­mo­wania — jedni liczą czy się opła­cało, inni liczą na ile się opła­cało. Są­dząc po do­nie­sie­niach me­diów nie­którzy pre­zesi długo będą prze­li­czać otrzy­mane premie. Ma­te­ma­tyczne teorie po­słu­żyły rów­nież do „prze­li­czenia” suk­cesów re­pre­zen­tacji Hisz­panii. Ta­jem­nice suk­cesu tych pił­karzy po­sta­no­wili zbadać ko­rzy­stając z ana­lizy sta­ty­stycznej i kom­bi­na­to­ryki oraz matematycznej […]

Podgląd: Syntetyczne płytki krwi

Syntetyczne płytki krwi

Na­ukowcy z Ka­li­fornii opra­co­wali me­todę two­rzenia syn­te­tycz­nych płytek krwi. Mogą być wy­ko­rzy­sty­wane nie tylko do ta­mo­wania krwo­toku, czy roz­pusz­czania skrzepów, ale po do­daniu do nich od­po­wied­nich sub­stancji po­zwolą też ob­ra­zować uszko­dzone na­czynia krwio­nośne. Pod­sta­wowym za­da­niem płytek krwi jest ini­cjo­wanie pro­cesu krzep­nięcia krwi i uła­twianie go­jenia się ran. Ich nie­pra­wi­dłowa liczba, bądź za­bu­rzenia dzia­łania, zwią­zane z […]