Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘student’

Podgląd: Wesołe jest życie staruszka?

Wesołe jest życie staruszka?

Sta­rość nie ra­dość. Można to spraw­dzić oso­bi­ście dzięki wy­na­laz­kowi na­ukow­ców z Age­Lab MIT (Mas­sa­chu­setts In­sti­tute of Tech­no­logy). W ra­mach pro­jektu AGNES (Age Gain Now Em­pa­thy Sys­tem), stwo­rzyli oni kom­bi­ne­zon, po za­ło­że­niu któ­rego, każdy może po­czuć się jak sta­ru­szek i prze­ko­nać się ile wy­siłku trzeba wło­żyć w pro­ste co­dzienne czyn­no­ści. Gdy je­ste­śmy mło­dzi i zdrowi, trudno jest nam zro­zu­mieć lu­dzi w po­de­szłym […]

Podgląd: Książka z wbudowaną inteligencją

Książka z wbudowaną inteligencją

E-bo­­oki zdo­by­wają co­raz więk­szą po­pu­lar­ność. Stają się co­raz bar­dziej do­stępne, wkrótce być może także w Pol­sce będą nieco tań­sze. Jesz­cze tro­chę i punkty ko­piu­jące jesz­cze nie­dawno pod­ręcz­niki aka­de­mic­kie będą mu­siały uznać wyż­szość książki ścią­gnię­tej z sieci. Czy aby na pewno? Co prze­ma­wia za cy­frową książką? Są dość ła­two do­stępne, za­wsze pod ręką, są też tań­sze niż tra­dy­cyjne książki […]

Podobno i studenci budują satelity

Do­da­tek do au­dy­cji 38 Po­dobno i stu­denci bu­dują sa­te­lity

Podgląd: Specjalność energetyka jądrowa na Politechnice Poznańskiej

Specjalność energetyka jądrowa na Politechnice Poznańskiej

Podgląd: O — Academio!

O — Academio!

Po­czą­tek stu­diów to po­czą­tek nie­zwy­kłej przy­gody. Przed nami otwiera się bez­kre­sne mo­rze wie­dzy. By do­trzeć do celu, warto wy­zna­czyć so­bie kie­ru­nek, ze­brać wo­kół sie­bie do­brą za­łogę i na­uczyć się od­czy­ty­wać wszystko, co po­może nam w na­wi­ga­cji. Pro­ste? Wszystko, co po­trzebne by do­brze obie­rać cele i zbyt­nio nie zba­czać z kursu za­wiera por­tal Aca​de​mio​.pl. Sami twórcy po­rów­nują go do szwaj­car­skiego […]

Podgląd: Silesian Greenpower — futurystyczny bolid śląskich studentów

Silesian Greenpower — futurystyczny bolid śląskich studentów

Podgląd: Relacja z poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Relacja z poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Podgląd: GPS w praktyce dla studenta

GPS w praktyce dla studenta

Zdalne studiowanie

Do­da­tek do au­dy­cji nr 4 Zdalne stu­dio­wa­nie

Audycja 1 – Gdzie się podziewają zagubione smsy?

To py­ta­nie, na które od­po­wiemy w tym ty­go­dniu, przy oka­zji za­sta­na­wia­jąc się, dla­czego smsy zdo­były taką po­pu­lar­ność i czy coś może za­stą­pić ten ro­dzaj ko­mu­ni­ka­cji.

Strona 2 z 2 ‹ Pierwszy 1 2