Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘strach’

Podgląd: Drapieżna mysz

Drapieżna mysz

Uni­kalna bio­logia i od­por­ność na ból i jad skor­pionów jed­nego z ga­tunku myszy, ży­ją­cego w Ame­ryce Pół­nocnej, może pomóc na­ukowcom w opra­co­waniu sku­tecz­niej­szych środków prze­ciw­bó­lo­wych. Trzeba przy­znać, że owa mysz, zwana Ony­chomys tor­ridus, jest tak nie­ty­powa (jak na mysz) i tak agre­sywna (nawet jak na gry­zonia), że strach się bać. Myszy Ony­chomys tor­ridus za­miesz­kują suche […]

Podgląd: Straszne odchudzanie!

Straszne odchudzanie!

Oglą­dając „Lśnienie” Ku­bricka stra­cisz najwięcej…kalorii. Ri­chard Mac­kenzie, spe­cja­lista od me­ta­bo­lizmu ko­mór­ko­wego i fi­zjo­logii na Uni­ver­sity of West­min­ster, zbadał strach u wi­dzów oglą­da­ją­cych hor­rory i do­szedł do wniosku, że oglą­danie filmów grozy od­chudza. Im bar­dziej straszny horror, tym więcej ka­lorii w trakcie se­ansu można stracić. Za wszystko są od­po­wie­dzialne ude­rzenia ad­re­na­liny, ja­kich do­świadcza widz. Mac­kenzie badał […]

Podgląd: Wstyd ma duże oczy

Wstyd ma duże oczy

Zdarza się wam spłonąć ru­mieńcem? Praw­do­po­do­bień­stwo, że inni za­uważą że się za­czer­wie­nimy jest większe, jeśli wła­śnie się tego boimy! Od­kryli to na­ukowcy ze Szkoły Psy­cho­logii na Mur­doch Uni­ver­sity w Au­stralii po zba­daniu re­akcji zwią­za­nych z ru­mieńcem u 86 ochot­ników w wieku od 17 do 59 lat. Spraw­dzali, w jakim stopniu wiek, płeć, uświa­do­miona skłon­ność do […]