Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘stirling prize’

Podgląd: Najbardziej ekologiczny stadion świata

Najbardziej ekologiczny stadion świata

Mowa oczy­wi­ście o Sta­dio­nie Olim­pij­skim w Lon­dy­nie. „Jest zbyt pro­sty i zbyt funk­cjo­nalny” — twier­dzą jego kry­tycy. „To naj­bar­dziej eko­lo­giczny sta­dion na świe­cie” — za­chwy­cają się zwo­len­nicy. Tych ostat­nich jest zde­cy­do­wa­nie wię­cej. Za­pro­jek­to­wany przez pra­cow­nię Po­pu­lous, jest naj­więk­szym fa­wo­ry­tem do te­go­rocz­nej Stir­ling Prize, naj­bar­dziej pre­sti­żo­wej na­grody ar­chi­tek­to­nicz­nej w Eu­ro­pie. Jury i kry­tycy ar­chi­tek­tury do­ce­niają pro­stą i przej­rzy­stą kon­struk­cję sta­dionu w kształ­cie mi­ski, […]