Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘staż’

Podgląd: Staże dla studentów w najlepszy firmach. Aplikuj!

Staże dla studentów w najlepszy firmach. Aplikuj!

W dniach 13–14 marca od­by­wają się w Po­zna­niu XVI Targi Pracy or­ga­ni­zo­wane przez Cen­trum Pro­mo­cji In­ży­nie­rów. W związku z tym przed­sta­wiamy po­ni­żej oferty staży z naj­lep­szych firm, do któ­ych mo­że­cie apli­ko­wać już te­raz! Volks­wa­gen Po­znań: ENGINEER DEVELOPMENT PROGRAMME – pro­gram skie­ro­wany do stu­den­tów III roku Po­li­tech­niki Po­znań­skiej z wy­dzia­łów: BMiZ, WE, WI, WIZ, MRiT oraz WTCH Pro­gram prak­tyk let­nich ROŚNIJ […]