Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘starożytność’

Podgląd: Jesteś krewnym słynnego faraona?

Jesteś krewnym słynnego faraona?

Spraw­dza­li­ście kie­dyś, czy pły­nie w was błę­kitna krew? Szu­ka­li­ście wśród przod­ków osób zna­nych z kart hi­sto­rii? Je­śli wa­sze po­szu­ki­wa­nia nie przy­nio­sły za­do­wa­la­ją­cych wy­ni­ków mam dla was po­cie­sza­jące wia­do­mo­ści. Bar­dzo moż­liwe, że je­ste­ście spo­krew­nieni ze słyn­nym fa­ra­onem! Jak się oka­zało po­nad po­łowa Eu­ro­pej­czy­ków jest spo­krew­niona z egip­skim fa­ra­onem Tu­tan­cha­mo­nem. Przy­naj­mniej do ta­kiego wnio­sku do­szli na­ukowcy z in­sty­tutu ba­dań ge­ne­alo­gicz­nych iGe­nea […]

Podgląd: Przeczytaj i przetłumacz starożytne pisma

Przeczytaj i przetłumacz starożytne pisma

Choć efekty pracy na­ukow­ców by­wają spek­ta­ku­larne, to do­cho­dze­nie do nich bywa bar­dzo żmudne i od­bywa się bez sen­sa­cji, które mo­głyby za­in­te­re­so­wać me­dia i prze­cięt­nego użyt­kow­nika wy­na­laz­ków. Nie ozna­cza to, że praca ta jest nudna i nie przy­nosi sa­tys­fak­cji. Wręcz prze­ciw­nie. Te­raz każdy bez wy­cho­dze­nia z domu bę­dzie mógł być może do­ko­nać epo­ko­wego od­kry­cia! W in­ter­ne­cie zo­stały dzi­siaj udo­stęp­nione do­ku­menty […]