Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘stanford university’

Podgląd: Pękło? Niech się goi!

Pękło? Niech się goi!

Pęk­nię­cia ekra­nów w smar­to­nach zda­rzają się dość czę­sto, a ich na­prawa, nie­stety, jest kosz­towna… a gdyby tak pęk­nię­cia go­iły się jak drobne ska­le­cze­nia na na­szej skó­rze? Być może roz­wią­za­niem i speł­nie­niem ta­kich fan­ta­stycz­nych ocze­ki­wań bę­dzie praca na­ukow­ców ze Stan­ford. Pra­cują oni nad ma­te­ria­łem, który wła­śnie się goi. Do­dat­kowo prze­wo­dzi prąd, dzięki czemu ide­al­nie na­daje się jako na­stępca uży­wa­nych w tej chwili ekra­nów […]

Podgląd: Czy te oczy mogą kłamać?

Czy te oczy mogą kłamać?

Czy te oczy mogą kła­mać? Mogą — przy­naj­mniej je­śli cho­dzi o ko­lor. Do tej pory je­dy­nym spo­so­bem by zmie­nić barwę oczu było za­ło­że­nie ko­lo­ro­wych so­cze­wek kon­tak­to­wych. Te­raz jed­nak można to zro­bić trwale i to za­le­d­wie w ciągu kilku se­kund za po­mocą la­sera. Twórcą tej no­wej me­tody jest Gregg Ho­mer, który w la­tach 90. XX w. zre­zy­gno­wał z ka­riery dzia­ła­ją­cego w branży […]