Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘stadion’

Podgląd: Najbardziej ekologiczny stadion świata

Najbardziej ekologiczny stadion świata

Mowa oczy­wi­ście o Sta­dio­nie Olim­pij­skim w Lon­dy­nie. „Jest zbyt pro­sty i zbyt funk­cjo­nalny” — twier­dzą jego kry­tycy. „To naj­bar­dziej eko­lo­giczny sta­dion na świe­cie” — za­chwy­cają się zwo­len­nicy. Tych ostat­nich jest zde­cy­do­wa­nie wię­cej. Za­pro­jek­to­wany przez pra­cow­nię Po­pu­lous, jest naj­więk­szym fa­wo­ry­tem do te­go­rocz­nej Stir­ling Prize, naj­bar­dziej pre­sti­żo­wej na­grody ar­chi­tek­to­nicz­nej w Eu­ro­pie. Jury i kry­tycy ar­chi­tek­tury do­ce­niają pro­stą i przej­rzy­stą kon­struk­cję sta­dionu w kształ­cie mi­ski, […]

Podgląd: W piłce potrzebne jest sokole oko

W piłce potrzebne jest sokole oko

Nikt nie lubi, kiedy mecz zo­sta­nie wy­grany na pod­sta­wie kon­tro­wer­syj­nych de­cy­zji sę­dziego. Był czy nie był spa­lony? Wkrótce na bo­iska wkro­czy oprócz pił­ka­rzy także tech­no­lo­gia. Pił­ka­rze ko­pać będą piłkę z za­in­sta­lo­wa­nymi w niej czuj­ni­kami, a ka­mery po­mogą usta­lić, czy był gol. Na tym opiera się sys­tem Hawk-Eye (So­kole Oko). Zo­stał on opra­co­wany juz w 2001 roku przez bry­tyj­skich in­ży­nie­rów, […]

Podgląd: Taki pocisk, że szok!

Taki pocisk, że szok!

Od czasu do czasu po­li­cja musi zmie­rzyć się z chu­li­ga­nami. Cza­sami, by w trak­cie za­mie­szek po­wstrzy­mać agre­sywny tłum, używa po­ci­sków gu­mo­wych. Być może wkrótce odejdą one do la­musa. Wszystko dzięki in­ży­nie­rom z firmy Smar­tRo­unds LLC, któ­rzy opra­co­wali zu­peł­nie nowy typ po­ci­sku szo­ko­wego, ata­ku­ją­cego aż trzy z pię­ciu ludz­kich zmy­słów na­raz. Sto­so­wane po­wszech­nie przez od­działy po­li­cyjne, okrą­głe gu­mowe kule są nie­sku­teczne […]

Podgląd: O tym, jak budowano poznański stadion

O tym, jak budowano poznański stadion