Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘sport’

Poznać miejsce sportu w prasie — The International Sports Press Survey 2011

Ini­cja­to­rem tego pro­jektu ba­daw­czego jest or­ga­ni­za­cja Play the Game. W te­go­rocz­nej edy­cji, współ­part­ne­rem ba­dań jest the Ger­man Sport Uni­ver­sity Co­lo­gne. Ko­or­dy­na­to­rami ca­ło­ści ba­dań są Dr. Jörg-Uwe Nie­land z the Ger­man Sport Uni­ver­sity Co­lo­gne oraz Dr. Tho­mas Horky z the Ma­cro­me­dia Uni­ver­sity of Ap­plied Scien­ces, który od­po­wiada także za nie­miecką część ba­dań. Ko­or­dy­na­to­rem pol­skiej czę­ści ba­dań jest dr Ho­no­rata Ja­ku­bow­ska […]

Podgląd: Polska nauka w służbie piłki nożnej

Polska nauka w służbie piłki nożnej

Spor­towe emo­cje zwią­zane z Euro 2012 zbli­żają się du­żymi kro­kami. Ży­jemy nie­stety w bar­dzo nie­bez­piecz­nych cza­sach i każda im­preza ma­sowa może być za­gro­żona ata­kiem ter­ro­ry­stycz­nym. Nie­dawno wszyst­kie służby ćwi­czyły ewa­ku­ację ki­bi­ców z je­dy­nej go­to­wej w Pol­sce areny Euro 2012. Ćwi­cze­nia za­kła­dały, że na sta­dio­nie w Po­zna­niu roz­py­lono nie­znaną sub­stan­cję. Do tego, by prze­biegu tej naj­więk­szej w Pol­sce im­prezy spor­to­wej nic i nikt nie […]

Kto organizuje zawody robotów sumo?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 23 Kto or­ga­ni­zuje za­wody ro­bo­tów sumo?

Strona 2 z 2 ‹ Pierwszy 1 2