Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘spektakl’

Podgląd: Madame Curie na deskach sali UNESCO w Paryżu

Madame Curie na deskach sali UNESCO w Paryżu

15 li­sto­pada 2011 roku na de­skach sali UNESCO w Pa­ryżu od­bę­dzie się świa­towa pra­pre­miera opery Ma­dame Cu­rie, re­ali­zo­wa­nej przez Pań­stwową Operę Bał­tycką w Gdań­sku. Re­ży­se­rem spek­ta­klu jest Ma­rek We­iss, a kom­po­zy­to­rem wy­bitna pol­ska ar­tystka zwią­zana z fran­cu­skim krę­giem kul­tu­ro­wym — Elż­bieta Si­kora. Li­bretto stwo­rzyła Agata Mi­kla­szew­ska, pi­sarka i li­bre­cistka, któ­rej mu­si­cal Me­tro od 20 lat nie scho­dzi z de­sek sce­nicz­nych. Opera po­ka­zuje Ma­rię Skło­­do­w­ską-Cu­­rie […]