Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘social media’

Podgląd: Jak z Internetu korzystają studenci, a jak pracownicy naukowi? Raport z badania

Jak z Internetu korzystają studenci, a jak pracownicy naukowi? Raport z badania

Dzi­siaj na „Na­uce i Po­stę­pie” wpis re­dak­tora wor­talu na te­mat przy­go­to­wy­wa­nej mo­no­gra­fii i ra­por­tów z tym zwią­za­nych. Za­pra­szamy do lek­tury! Od kilku dni sie­dzę i pi­szę roz­dział do dru­giej mo­no­gra­fii, która po­wstaje w ra­mach re­ali­za­cji pro­jektu „Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu” – to pro­jekt, w któ­rym działa m.in. wor­tal Na­uka i Po­stęp. Pi­szę i co­raz bar­dziej za­głę­biam się w różne me­an­dry ra­por­tów. Przy­znaję, że są cie­kawe […]

Podgląd: Co po Facebook’u?

Co po Facebook’u?

Na­sze ży­cie pry­watne, przede wszyst­kim to­wa­rzy­skie, w du­żym stop­niu or­ga­ni­zują od ja­kie­goś czasu por­tale spo­łecz­no­ściowe. Moda na na­­szą-klasę nieco zma­lała, bo kto chciał od­na­leźć przy­ja­ciela z ławki szkol­nej już go od­na­lazł. Te­raz nu­me­rem je­den jest Fa­ce­book, ale jest nie­mal oczy­wi­ste, że rów­nież jego era kie­dyś do­bie­gnie końca. Co bę­dzie póź­niej? Więk­szość ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych ofe­ruje zbli­żone funk­cje i wszyst­kie […]