Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘smok’

Podgląd: Karka, kostka – i magiczny świat!

Karka, kostka – i magiczny świat!

Trudno okre­ślić do­kładną liczbę uczest­ni­ków gier fa­bu­lar­nych w Pol­sce, ale można ją osza­co­wać na kil­ka­dzie­siąt ty­sięcy. Kil­ka­dzie­siąt ty­sięcy lu­dzi, któ­rzy spo­ty­kają się w do­mach i na zjaz­dach zwa­nych kon­wen­tami, aby czy­nić nie­co­dzienny uży­tek ze swej wy­obraźni. Czym wła­ści­wie się zaj­mują? W więk­szo­ści gier fa­bu­lar­nych (na­zy­wa­nych cza­sem nar­ra­cyj­nymi, tra­dy­cyj­nymi, pa­pie­ro­wymi lub kla­sycz­nymi, dla od­róż­nie­nia od kom­pu­te­ro­wych gier fa­bu­lar­nych – […]