Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘śmieci’

Podgląd: Butelki o smaku pomarańczy

Butelki o smaku pomarańczy

Po­pu­larne bu­telki PET to je­den z naj­bar­dziej kło­po­tli­wych śmieci XXI wieku. Nie są szko­dliwe dla śro­do­wi­ska, ale w szyb­kim tem­pie za­śmie­cają oto­cze­nie. Nie za­wsze re­cy­kling jest w sta­nie się z nimi upo­rać. Może za­miast pla­sti­ko­wych czy szkla­nych bu­te­lek wpro­wa­dzić do obiegu bu­telki, które można by było kon­su­mo­wać? Jak wa­felki po zje­dze­niu lo­dów? Nad ta­kim wy­na­laz­kiem pra­cują już na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu […]

Podgląd: Inteligencja w koszu na śmieci

Inteligencja w koszu na śmieci

Mamy in­te­li­gentne pralki, lo­dówki, te­le­wi­zory. Te­raz do­szły jesz­cze in­te­li­gentne ko­sze na śmieci. Wła­śnie po­ja­wiły się na lon­dyń­skich uli­cach, jako je­den z in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań wpro­wa­dza­nych spe­cjal­nie na zbli­ża­jące się Igrzy­ska Olim­pij­skie. Lon­dyń­skie ko­sze nie są po­dobne do zwy­kłych po­jem­ni­ków na śmieci, wi­docz­nych na na­szych uli­cach. Bar­dziej przy­po­mi­nają mini cen­tra mul­ti­me­dialne. Przede wszyst­kim są od­porne na eks­plo­zje ła­dun­ków […]

Audycji 39 — Sprzątanie wszechświata, czyli co nam lata nad głowami

Co wy­rzu­ci­li­śmy w ko­smos? jak to po­sprzą­tać? Czy ko­smiczne śmieci są nie­bez­pieczne?

Kto się tymi śmieciami zajmuje w skali światowej

Do­da­tek do au­dy­cji 39 Kto się tymi śmie­ciami zaj­muje w skali świa­to­wej

Czy mimo regulacji zabraniających śmiecenia coś się w kosmos wyrzuca

Do­da­tek do au­dy­cji 39 Czy mimo re­gu­la­cji za­bra­nia­ją­cych śmie­ce­nia coś się w ko­smos wy­rzuca

Czy istnieje niebezpieczeństwo, że śmieci osiągną jakąś masę krytyczną. Czy byłoby to niebezpieczne

Do­da­tek do au­dy­cji 39 Czy ist­nieje nie­bez­pie­czeń­stwo, że śmieci osią­gną ja­kąś masę kry­tyczną. Czy by­łoby to nie­bez­pieczne

Co było pierwszym kosmicznym śmieciem

Do­da­tek do au­dy­cji 39 Co było pierw­szym ko­smicz­nym śmie­ciem

Czy biodegradacja to to samo co kompostowanie?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 16 Czy bio­de­gra­da­cja to to samo co kom­po­sto­wa­nie?

Co to jest recykling?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 16 Co to jest re­cy­kling?

Który sposób utylizacji jest najlepszy?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 16 Który spo­sób uty­li­za­cji jest naj­lep­szy?

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›