Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘smartfon’

Podgląd: Smartfon przeciwminowy

Smartfon przeciwminowy

Każda wojna jest tra­gedią, ale rów­nież po jej za­koń­czeniu do­cho­dzić może do wielu tra­gedii. Między in­nymi dzięki za­an­ga­żo­waniu księżnej Diany za­częto głośno mówić o mi­nach, któ­rych ofia­rami pa­dało wielu cy­wilów. Nie­stety na świecie z po­wodu min czy nie­wy­bu­chów co 20 minut ginie jedna osoba. Teraz ko­rzy­stając ze zwy­kłego smart­fonu każdy może wy­kryć i zi­den­ty­fi­kować w […]

Podgląd: Biegam bo lubię, ale z kimś

Biegam bo lubię, ale z kimś

Bie­ganie jest w mo­dzie, bie­ganie jest zdrowe, ale… nie za­wsze mamy ochotę biegać bez to­wa­rzy­stwa. Dzięki nowym tech­no­lo­giom brak tego to­wa­rzy­stwa nie bę­dzie już wy­mówką, bo za­wsze bardzo łatwo mo­żemy zna­leźć kogoś do wspól­nego upra­wiania sportu. Spe­cjalną apli­kację, która po­może nam w zna­le­zieniu part­ne­trów, z któ­rymi bę­dziemy mogli po­biegać, czy za­grać w piłkę, opra­co­wali studenci […]

Podgląd: Prostowanie rybiego oka

Prostowanie rybiego oka

Obiektyw zwany „rybim okiem” ma sze­roki kąt wi­dzenia, ale też znie­kształca obraz. Uzy­sku­jemy dzięki temu bardzo cie­kawy efekt, ale nie­stety cza­sami jest on nie­po­żą­dany. Być może wkrótce bę­dziemy mogli mieć i sze­roki kąt, i „nor­malny” obraz. Ze­spół z Po­li­tech­niki Łódz­kiej chce opra­cować system, który w czasie rze­czy­wi­stym bę­dzie mo­dy­fi­kował film na­krę­cony przy użyciu ta­kiego obiektywu […]

Podgląd: Motoszybowiec made in Poland!

Motoszybowiec made in Poland!

Kiedyś mo­gliśmy tylko ma­rzyć o la­taniu. Na szczę­ście po­jawił się Ikar i Dedal, nieco póź­niej Pan Twar­dowski i kilku in­nych bo­ha­terów. Do­dat­kowo ostatnio po­ja­wiły się też tanie linie lot­nicze, dzięki którym la­tanie stało się po­wszechne. Teraz, dzięki Po­lakom, może być bardzo eko­lo­giczne. Na po­li­tech­ni­kach w War­szawie i Rze­szowie skon­stro­wano dwu­oso­bowy mo­to­szy­bo­wiec z na­pędem elek­trycznym, który […]

Podgląd: Partytura z tabletu

Partytura z tabletu

Smart­fony szybko osią­gnęły prze­wagę nad „zwy­kłymi” te­le­fo­nami. Teraz swoje miejsce na rynku zdo­by­wają ta­blety. Coraz więcej osób do­strzega ko­rzyści jakie niesie praca z nimi. Czy za­goszczą na stałe rów­nież w świą­ty­niach sztuki? Tech­no­logia cy­frowa wkro­czyła już do bruk­sel­skiej fil­har­monii. Tam­tejsi mu­zycy de­mon­stra­cyjnie wy­rzu­cili pa­pie­rowe par­ty­tury i są pierwszą na świecie or­kie­strą, która ko­rzysta wła­śnie z […]

Podgląd: Kobiety częściej używają dwukropka i nawiasu

Kobiety częściej używają dwukropka i nawiasu

Wy­gląda na to, że płeć piękna zde­cy­do­wanie chęt­niej wy­raża emocje. Przy­naj­mniej jeśli chodzi o wia­do­mości SMS. Ba­dania na­ukowe udo­wod­niły, że ko­biety uży­wają dwa razy więcej emo­tikon pod­czas pi­sania smsów niż męż­czyźni. Za to męż­czyźni uży­wają bar­dziej róż­no­rod­nych znaków, aby wy­razić swe emocje — twierdzą ba­dacze z Rice Uni­ver­sity. Pierwszy emo­tikon zo­stał wy­słany e-​mailem do­kładnie 19 […]

Podgląd: Jutro nigdy nie będzie takie samo

Jutro nigdy nie będzie takie samo

Dzi­siaj nie bę­dzie o no­wych wy­na­laz­kach w sposób bez­po­średni. Ota­czamy się nimi, ko­rzy­stamy z nich… ale czy nie sta­liśmy sie ich nie­wol­ni­kami? Prze­cież kom­pu­tery, ta­blety, smart­fony i wiele in­nych urzą­dzeń, z któ­rych ko­rzy­stamy miały nam służyć. Tym­czasem role się jakby od­wró­ciły. Od­bie­rając maile pod­czas spa­ceru w lesie, bądź ana­li­zując zro­bione wła­śnie zdjęcia za­cho­dzą­cego słońca patrzymy […]

Podgląd: Okulary które „widzą” dźwięk

Okulary które „widzą” dźwięk

Ten ga­dżet nie­wąt­pliwie ułatwi życie osobom słabo sły­szącym. Na­ukowcy z Korea Ad­vanced In­sti­tute of Science and Tech­no­logy (KAIST) w Da­ejeon, pra­cu­jący pod kie­row­nic­twem prof. Yang-​Hann Kima, stwo­rzyli oku­lary po­zwa­la­jące na iden­ty­fi­kację źródła i kie­runku po­cho­dzenia dźwięku. Oku­lary prze­twa­rzają fale dźwię­kowe na obraz. W opraw­kach na­ukowcy za­mon­to­wali 7 mi­kro­fonów, roz­miesz­czo­nych tak, aby mogły okre­ślić źródło dźwięku. […]

Podgląd: Zamów sobie piękny sen

Zamów sobie piękny sen

Jak często śnią się nam kosz­mary? Trudno po­wie­dzieć, bo rano nie wszystkie pa­mię­tamy. Na szczę­ście! Jednak jak zmienić koszmar w piękny sen? Naj­pro­ściej za po­mocą smart­fonu. Bry­tyjscy na­ukowcy na Mię­dzy­na­ro­dowym Fe­sti­walu Na­ukowym w Edyn­burgu za­pre­zen­to­wali pro­gram, który ma po­prawić ja­kość na­szego snu. Apli­kację „Dream: On” można ścią­gnąć sobie z in­ter­netu i nawet wy­brać dźwięk, który […]