Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘słuch’

Podgląd: Muzyka schodzi na psy

Muzyka schodzi na psy

Współ­czesna mu­zyka jest coraz bar­dziej jed­no­lita i głośna – do ta­kiego wniosku do­szli na­ukowcy z Con­sejo Su­pe­rior de In­ve­sti­ga­ciones Cien­ti­fícas z Bar­ce­lony, po prze­ana­li­zo­waniu 464.411 utworów mu­zyki po­pu­larnej z okresu po­między 1955 a 2010 ro­kiem. Może dla­tego, słu­chając jej mamy wra­żenie, że wiele utworów brzmi po­dobnie. Dr Joan Serra, kie­rownik badań, ana­li­zował pio­senki pod kątem […]

Podgląd: Nasłuch na cywilizacje pozaziemskie

Nasłuch na cywilizacje pozaziemskie

Naj­większy na świecie ra­dio­te­le­skop – można po­wie­dzieć, że to taki astro­no­miczny od­po­wiednik wiel­kiego Zder­zacza Ha­dronów — po­wstanie w trzech kra­jach: RPA, Au­tralii i Nowej Ze­landii. W po­rów­naniu z do­tych­cza­so­wymi ra­dio­te­le­sko­pami nowe urzą­dzenie o na­zwie SKA (Square Ki­lo­metre Array) bę­dzie 50 razy bar­dziej czułe i za­pewni 10 ty­sięcy razy większą szyb­kość prze­szu­ki­wania nie­bo­skłonu. Ma być tak […]

Audycja 50 – Podgłośnić rzeczywistość, czyli o wspomaganiu słuchu

Jak to się dzieje, że sły­szymy? Jak wy­gląda no­wo­czesny aparat słu­chowy? Po co komu im­plant w ślimaku?

Podgląd: Taki wynalazek… że mowę odbiera

Taki wynalazek… że mowę odbiera

Nie masz ochoty słu­chać osoby, która akurat do Ciebie mówi? Albo prze­krzy­kiwać się w dzikim tłumie? Mamy dla ciebie roz­wią­zanie. Do­kładnie mają je ja­pońscy na­ukowcy: Ka­zu­taka Ku­ri­hara i Koji Tsu­kada z Na­tional In­sti­tute of Ad­vanced In­du­strial Science and Tech­no­logy. Wy­na­leźli oni sku­teczne urzą­dzenie, które — jak za do­ty­kiem cza­ro­dziej­skiej różdżki – sprawia, że czło­wiek nie […]

Podgląd: Pajęcze struny

Pajęcze struny

Mi­ło­śnicy przygód psz­czółki Mai na pewno pa­mię­tają Teklę. Ta mroczna po­stać znana była ze swej mi­łości do gry na skrzyp­cach. Nie­stety, nie miała słuchu, zatem ka­to­wała swą grą wszyst­kich miesz­kańców łąki. Być może to wła­śnie Tekla była in­spi­racją dla pew­nego na­ukowca… Po­trzebne było aż 300 pa­jąków i dużo żmudnej pracy, aby po­wstały skrzypce ze strunami […]

Podgląd: Można już usłyszeć myśli

Można już usłyszeć myśli

Pewnie nieraz chcie­li­ście wie­dzieć o czym myśli ktoś, kogo wła­śnie wi­dzicie. Czy chcie­li­by­ście, aby ktoś sły­szał wasze myśli? Pewnie nie. Ale są sy­tu­acje, w któ­rych moż­li­wość od­czy­ty­wania myśli by­łaby na wagę złota. Na­ukowcy od lat pró­bują zro­zu­mieć, jak działa mózg, jak po­wstają w nim myśli i jak można je od­czy­tywać. Udało się to na­ukowcom z […]

Podgląd: Wesołe jest życie staruszka?

Wesołe jest życie staruszka?

Sta­rość nie ra­dość. Można to spraw­dzić oso­bi­ście dzięki wy­na­laz­kowi na­ukowców z AgeLab MIT (Mas­sa­chu­setts In­sti­tute of Tech­no­logy). W ra­mach pro­jektu AGNES (Age Gain Now Em­pathy System), stwo­rzyli oni kom­bi­nezon, po za­ło­żeniu któ­rego, każdy może po­czuć się jak sta­ru­szek i prze­konać się ile wy­siłku trzeba włożyć w proste co­dzienne czyn­ności. Gdy je­steśmy młodzi i zdrowi, trudno […]

Podgląd: Muzyka inspirowana nauką

Muzyka inspirowana nauką

Björk to pio­sen­karka która lubi za­ska­kiwać. Nie tylko ory­gi­nalnym spo­sobem ubie­rania się. Jej naj­nowsza płyta, która wła­śnie się uka­zała, zo­stała za­in­spi­ro­wana przez… neu­ro­logię. Ale to nie je­dyna dzie­dzina nauki, o której śpiewa is­landzka wo­ka­listka. Na po­czątku była książka neu­ro­loga Oli­vera Sacksa „Mu­si­co­philia”, mó­wiąca o na­tu­ralnej em­patii jaka łączy umysł z mu­zyką. Oczy­wi­ście, ja wy­ko­nuję muzykę, […]

Podgląd: Wyłączyć ciszę, usłyszeć siebie — bezcenne!

Wyłączyć ciszę, usłyszeć siebie — bezcenne!

Sły­sząc ota­cza­jący nas świat… Na co dzień nie za­wsze to do­ce­niamy. Wy­rwać się ze świata ciszy może być nie­zwy­kłym prze­ży­ciem… Nie­do­słuch do­tyka coraz więcej osób i to coraz więcej młod­szych osób. Na całym świecie jest już prawie 40.000.000 użyt­kow­ników apa­ratów słu­cho­wych. Na szczę­ście apa­raty są coraz bar­dziej no­wo­czesne. Są nie­wielkie, wy­godne w no­szeniu i prawie […]

Podgląd: Pokolenie empetrójek słucha i… głuchnie

Pokolenie empetrójek słucha i… głuchnie

Otacza nas hałas. Co­dziennie je­steśmy na­ra­żeni na uciąż­liwy, mę­czący hałas uliczny. Te­le­wi­zory stają się coraz większe i gło­śniejsze, w ki­nach ata­kuje nas coraz więcej de­cy­beli. Cho­dzimy na głośne im­prezy roz­ryw­kowe i kon­certy. Mi­liony ludzi, głównie dzieci i mło­dzież, słu­chaja ulu­bionej mu­zyki przez słu­chawki. So­cjo­lodzy mówią o nich „po­ko­lenie em­pe­trójek”. Prawie 40 pro­cent osób w wieku […]