Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘ślub’

Podgląd: Stara miłość nie rdzewieje, ale…

Stara miłość nie rdzewieje, ale…

Stara mi­łość nie rdze­wieje. Tak głosi słynne przy­słowie, ale ame­ry­kańska uczona prof. Amber Vennum z Kansas State Uni­ver­sity prze­strzega: le­piej nie wracać do dawnej mi­łości. Po­nowny związek z tą samą osobą wcale nie uszczę­śliwia i nie daje więk­szej sa­tys­fakcji. Każdy z nas zna cho­ciaż jedną parę, która po kil­ku­krot­nych roz­sta­niach za­wsze wraca do siebie. Istnieją […]

Podgląd: Uboczne skutki ślubu i rozwodu

Uboczne skutki ślubu i rozwodu

Wy­cho­dzić za mąż? Żenić się? Skakać z kwiatka na kwiatek? Od­po­wiedzi na te py­tania i póź­niejsze de­cyzje są nie­zwykle ważne, ale mogą mieć też skutki, o któ­rych za­ko­chani w sobie na­rze­czeni rzadko myślą. Zatem jeśli de­cyzję o za­warciu związku macie jeszcze przed sobą ko­niecznie mu­sicie to prze­czytać! Po­my­śle­li­by­ście, że zmiana stanu cy­wil­nego może mieć istotny […]