Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘sinha’

Podgląd: Duży stres, to mniejszy mózg

Duży stres, to mniejszy mózg

Obyś żył w cie­ka­wych cza­sach! To stare chiń­skie prze­kleń­stwo chyba za­częło się speł­niać. Czasy rze­czy­wi­ście są cie­kawe, ale też bar­dzo stre­su­jące. Oka­zuje się, że wpływa to nie tylko na na­sze zdro­wie, ale także na… wiel­kość mó­zgu! Na­ukowcy prze­ba­dali po­nad 100 osób w wieku od 18 do 48 lat. Wszyst­kie one wy­pał­niały spe­cjalną an­kietę, która do­ty­czyła su­biek­tyw­nego po­ziomu od­czu­wa­nego […]