Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘silnik’

Podgląd: Potrzeba mi powietrza!

Potrzeba mi powietrza!

Choć pa­liwo na sta­cjach ben­zy­no­wych jest tańsze niż rok temu, nadal wielu kie­rowców na­rzeka i marzy o sa­mo­cho­dach na wodę. Trzeba bę­dzie na taki po­jazd jeszcze nieco po­czekać, ale już w 2016 roku bę­dziemy mogli po­je­chać sa­mo­chodem na­pę­dzanym… po­wie­trzem. Pro­totyp sa­mo­chodu na po­wie­trze za­pre­zen­to­wali wła­śnie Fran­cuzi z kon­cernu PSE pro­du­ku­ją­cego sa­mo­chody Ci­troen i Peu­geot. Rozwiejemy […]

Podgląd: Motoszybowiec made in Poland!

Motoszybowiec made in Poland!

Kiedyś mo­gliśmy tylko ma­rzyć o la­taniu. Na szczę­ście po­jawił się Ikar i Dedal, nieco póź­niej Pan Twar­dowski i kilku in­nych bo­ha­terów. Do­dat­kowo ostatnio po­ja­wiły się też tanie linie lot­nicze, dzięki którym la­tanie stało się po­wszechne. Teraz, dzięki Po­lakom, może być bardzo eko­lo­giczne. Na po­li­tech­ni­kach w War­szawie i Rze­szowie skon­stro­wano dwu­oso­bowy mo­to­szy­bo­wiec z na­pędem elek­trycznym, który […]

Nowa generacja energooszczędnych silników dla przemysłu wydobywczego

Wę­giel to nie­wąt­pliwie su­ro­wiec stra­te­giczny, wie to każdy. Stra­te­giczny między in­nymi dla­tego, że jest źró­dłem około 30% energii na świecie, a w Polsce jeszcze cztery lata temu za­spo­kajał aż 60% za­po­trze­bo­wania ener­ge­tycz­nego. Nie każdy jednak wie, że samo jego wy­do­by­wanie po­chłania nie­praw­do­po­dobne wręcz ilości energii. Które ma za­miar zmniej­szyć pro­jekt re­ali­zo­wany przez Po­li­tech­niki Po­znańską i […]

Podgląd: O materiale, który pociskom się nie kłania

O materiale, który pociskom się nie kłania

O po­trzebie no­szenia ka­mi­zelek ku­lo­od­por­nych w nie­któ­rych sy­tu­acjach ni­kogo chyba nie trzeba prze­ko­nywać. Ra­tują życie, ale są bardzo nie­wy­godne i ciężkie. Sy­tu­acja się zmienia, gdy zo­stają one wy­ko­nanen z zu­pe­łenie no­wego, su­per­wy­trzy­ma­łego ma­te­riału. Nie­zwykłą sub­stancję wy­na­leźli na­ukowcy z Rice Uni­ver­sity. Po­li­me­rowe two­rzywo choć może przy­po­mina szkło, to ma zu­pełnie inne wła­ści­wości. Po­trafi po­wstrzymać 9-​milimetrowy pocisk […]

Podgląd: Wodór do pełna proszę!

Wodór do pełna proszę!

Sa­mo­chód na pierwszy rzut oka wy­gląda nor­malnie, ale za­miast spalin wy­dala parę wodną. Za­miast ben­zyny spala wodór. In­ży­nie­rowie z Po­li­tech­niki Lu­bel­skiej prze­ko­nali nas, że autem, w którym ben­zynę za­stą­piono tań­szym i eko­lo­gicznym wo­dorem, można jeź­dzić. Prace nad za­sto­so­wa­niem wo­doru jako pa­liwa sa­mo­cho­do­wego pro­wa­dzone są od wielu lat m.in. w kon­cer­nach sa­mo­cho­do­wych. W więk­szości jednak dotyczą […]

Podgląd: Korki na drodze? To nie problem!

Korki na drodze? To nie problem!

To mo­głoby za­brzmieć jak żart, ale prima aprilis już dawno za nami. Wkrótce uliczne korki bę­dzie można w sposób dość prosty ominąć… prze­la­tując nad nimi! Ile razy stojąc w korku po­my­ślałeś, że naj­pro­ściej przez miasto prze­do­stać się śmi­głowcem bądź sa­mo­lotem? Pro­blem po­lega na tym, że sie­dzimy nie w kok­picie statku po­wietrz­nego, a w sa­mo­cho­dzie. Naukowcy […]

XVII– wieczne skrzydła ponaddźwiękowe

Wszystkie przed­mioty, które nas ota­czają były kiedyś pro­stymi wy­na­laz­kami, które z bie­giem lat roz­wi­jały się w skom­pli­ko­wane sprzęty takie jak mi­kro­fa­lówka, te­le­wizor czy smart­phone. Jednak część wy­na­lazców zo­stała za­po­mniana przez hi­storię i zwy­kłych ludzi, tak jak polski in­no­wator Ka­zi­mierz Sie­mie­no­wicz. Uro­dzony w 1600 roku Sie­mie­no­wicz był pol­skim szlach­cicem, któ­rego ro­dzina osie­dliła się na Li­twie. Służył […]

Podgląd: Samochód musi brzmieć jak…

Samochód musi brzmieć jak…

Przy­szłość nie­wąt­pliwie na­leży do sa­mo­chodów elek­trycz­nych. Są eko­lo­giczne i…ciche. Zda­niem spe­cja­li­stów od mo­to­ry­zacji — zbyt ciche! Jeśli są niemal bez­sze­lestne, mogą po prostu być nie­bez­pieczne. Choć tyle się mówi i pisze o nad­miernym ha­łasie spo­wo­do­wanym mo­to­ry­zacją, oka­zuje się, że od­głosy, jakie wy­daje sa­mo­chód z sil­ni­kiem spa­li­nowym ma swoje za­lety. Sa­mo­chód wy­dając cha­rak­te­ry­styczne dla siebie odgłosy […]

Audycji 35 — Uciec grawitacji, czyli o napędach rakietowych

Gdzie za­czyna się ko­smos? Ja­kiego ro­dzaju sil­nika po­trzeba, żeby tam po­le­cieć? czy mamy szansę na ko­smiczne wy­cieczki? Uciec gra­wi­tacji, czyli o na­pę­dach rakietowych

Czym napędzane są statki kosmiczne w filmach?

Czym na­pę­dzane są statki ko­smiczne w filmach?

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›