Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘serce’

Podgląd: Dzisiaj meduzoida, jutro sztuczne serce

Dzisiaj meduzoida, jutro sztuczne serce

Bio­in­ży­nie­rom udało się stwo­rzyć sztuczny or­ga­nizm – z si­li­konu i ko­mó­rek szczura. Z wy­glądu przy­po­mina prze­zro­czy­sty kwiat o ośmiu płat­kach, ale za­cho­wuje się jak me­duza. Mor­fo­lo­gicz­nie i funk­cjo­nal­nie to jest me­duza — po­wie­dział o tym dzi­wo­lągu główny au­tor ba­dań, Kit Par­ker z Uni­wer­sy­tetu Ha­rvarda — z ge­ne­tycz­nego punktu wi­dze­nia ten twór jest szczu­rem. Na­ukowcy po­brali ko­mórki z mię­śnia ser­co­wego szczura i na­ło­żyli na de­li­katny mo­del z ela­stycz­nego […]

Podgląd: Tlen w kapsułkach? Why not?

Tlen w kapsułkach? Why not?

Blo­kada dróg od­de­cho­wych w przy­padku nie­udzie­le­nia po­mocy koń­czy się tra­gicz­nie. Jak ra­to­wać czło­wieka w ta­kiej sy­tu­acji? Może po­dać mu tlen w kap­suł­kach? Taka me­toda wkrótce bę­dzie moż­liwa. W sy­tu­acji gdy bra­kuje tlenu or­ga­nizm umiera. Roz­wią­za­nie, nad kto­rym pra­cują na­ukowcy pod kie­run­kiem Johna Khe­ira z Children’s Ho­spi­tal Bo­ston, po­zwoli prze­żyć na­wet 15 mi­nut bez od­de­chu. „Kap­sułki” z tle­nem są tu­taj oczy­wo­ście umowne i mają zo­bra­zo­wać ideę, […]

Audycja 57 – Robin Heart rusza na ratunek

Przed­sta­wiamy Ro­bin He­art, czyli pol­skiego ro­bota chi­rur­gicz­nego. Skąd się wziął, co po­trafi, jaka przed nim przy­szłość?

Audycji 55 – Serce na temblaku

Jak prze­szcze­pia się serce? Jak długo cho­rzy cze­kają na ope­ra­cję? Czym je za­stą­pić, kiedy trudno zna­leźć dawcę?Jaką rolę pełni sztuczne serce, bu­do­wane w Za­brzu?

Audycja 54 – Elektryczność w sercu, czyli o defibrylatorach

Jak działa serce? co to jest de­fi­bry­la­cja? kto może użyć AED i co to wła­ści­wie jest?

Podgląd: Świnia… a może pomóc

Świnia… a może pomóc

Opa­trunki ze świń­skiej skóry, przy­spie­sza­jące go­je­nie się ran, to je­den z pierw­szych przy­kła­dów wy­ko­rzy­sta­nia w me­dy­cy­nie tka­nek zwie­rząt mo­dy­fi­ko­wa­nych ge­ne­tycz­nie. Z po­wo­dze­niem za­sto­so­wali je już pol­scy le­ka­rze – po raz pierw­szy w sierp­niu ze­szłego roku w Cen­trum Le­cze­nia Opa­rzeń w Sie­mia­no­wi­cach Ślą­skich. No­wa­tor­ska me­toda nie­sie na­dzieję na ra­tu­nek dla pa­cjen­tów z cięż­kimi opa­rze­niami. DNA trzody chlew­nej jest w 94% zgodne z DNA czło­wieka. Tylko […]

Podgląd: Stara miłość nie rdzewieje, ale…

Stara miłość nie rdzewieje, ale…

Stara mi­łość nie rdze­wieje. Tak głosi słynne przy­sło­wie, ale ame­ry­kań­ska uczona prof. Am­ber Ven­num z Kan­sas State Uni­ver­sity prze­strzega: le­piej nie wra­cać do daw­nej mi­ło­ści. Po­nowny zwią­zek z tą samą osobą wcale nie uszczę­śli­wia i nie daje więk­szej sa­tys­fak­cji. Każdy z nas zna cho­ciaż jedną parę, która po kil­ku­krot­nych roz­sta­niach za­wsze wraca do sie­bie. Ist­nieją związki, w któ­rych kłót­nie, nie­po­ro­zu­mie­nia, […]

Podgląd: C8 H11 N czyli miłość

C8 H11 N czyli miłość

Czy to jest mi­łość, czy to jest ko­cha­nie..? Po­rywy to serca, czy zwy­kła che­mia? Czy da się ją ja­koś ra­cjo­nal­nie wy­tłu­ma­czyć? Czy rze­czy­wi­ście tra­cimy głowę, gdy je­ste­śmy za­ko­chani? Cza­sami sły­szymy o za­ko­cha­niu się od pierw­szego wej­rze­nia. Na­ukowcy twier­dzą jed­nak, że jest to nie­moż­liwe. Po­wstał na­wet wzór na mi­łość. Opra­co­wał go Ger­hard Crom­bach, nie­miecki uczony. Mi­łość to […]

Podgląd: Jedzmy orzechy włoskie!

Jedzmy orzechy włoskie!

Wy­star­czy zjeść 7 orze­chów wło­skich dzien­nie, aby ob­ni­żyć ry­zyko cho­rób serca, nie­któ­rych ro­dza­jów raka, ka­micy żół­cio­wej, cu­krzycy typu II i wielu in­nych cho­rób. Na­ukowcy po­twier­dzili — orze­chy wło­skie są naj­zdrow­sze ze wszyst­kich. Za­wie­rają wię­cej prze­ciw­u­tle­nia­czy i mają lep­sze wła­ści­wo­ści zdro­wotne niż ja­kie­kol­wiek inne orze­chy! Orze­chy wło­skie są więc zdrow­sze niż orzeszki ziemne, mig­dały, orze­chy la­skowe, bra­zy­lij­skie, ma­ka­da­mii, ner­kowce […]

Podgląd: Życie ściętej głowy

Życie ściętej głowy

Ścię­cie głowy kilka wie­ków temu było karą sto­so­waną czę­sto i za­zwy­czaj pu­blicz­nie. Ści­nano głowy to­po­rem lub mie­czem, a w XVIII wieku w cza­sach re­wo­lu­cji fran­cu­skiej udo­sko­na­lono gi­lo­tynę, aby „po­ra­dzić” so­bie z wielką liczbą ska­za­nych i unik­nąć par­ta­cze­nia ro­boty przez kata. Głowę stra­ciło kilku świę­tych, kilku kró­lów i kró­lo­wych i wielu in­nych zna­nych po­staci z hi­sto­rii. Ta dra­styczna kara nie omi­nęła na­ukowca – na […]

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›