Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘satelita’

Podobno i studenci budują satelity

Do­da­tek do au­dy­cji 38 Po­dobno i stu­denci bu­dują sa­te­lity

Czym różnią się sondy kosmiczne od sztucznych satelitów?

Do­da­tek do au­dy­cji 38 Czym róż­nią się sondy ko­smiczne od sztucz­nych sa­te­li­tów?

Podgląd: 8844, 8848 czy 8850 metrów?

8844, 8848 czy 8850 metrów?

Ile tak na­prawdę me­trów ma Mo­unt Eve­rest? By zdo­być szczyt trzeba po­ko­nać wy­so­kość 8844, 8848 czy 8850 m n.p.m.? Przez de­kady są­dzono, że naj­wyż­szy szczyt Hi­ma­la­jów ma 8848 me­trów, ale Ame­ry­ka­nie pod­wyż­szyli górę o dwa, a Chiń­czycy ob­ni­żyli o cztery me­try. Za kilka lat pro­po­zy­cji może być jesz­cze wię­cej, bo do zmie­rze­nia tej naj­słyn­niej­szej chyba góry przy­mie­rzają się Ne­pal­czycy. Po­iry­to­wało ich […]

Podgląd: Lem w kosmosie

Lem w kosmosie

Pierw­szy pol­ski sa­te­lita zo­stał na­zwany Lem, na cześć wiel­kiego pi­sa­rza science-fi­c­tion. Na­zwę wy­brali in­ter­nauci, a ofi­cjal­nie za­twier­dziła ją mi­ni­ster na­uki prof. Bar­bara Ku­drycka, od­sła­nia­jąc w po­nie­dzia­łek w Cen­trum Ba­dań Ko­smicz­nych PAN w War­sza­wie ta­blicę pa­miąt­kową. Ku­drycka przy­po­mniała, że twór­czość Sta­ni­sława Lema przez wiele lat po­sze­rzała gra­nice wy­obraźni na­ukow­ców, pro­wo­ku­jąc ich do sta­wia­nia no­wych py­tań, zaś jego „tezy i kon­cep­cje in­spi­ro­wały […]

Audycja 8 – Jak przeżyć w mieście, czyli o systemach sterowania ruchem

Jak do­trzeć naj­prost­szą drogą z punktu A do punktu B, nie gu­biąc się po dro­dze i nie sto­jąc w kor­kach? Skąd sa­te­lita wie, że to wła­śnie nas ma pil­no­wać? Dla­czego cza­sem za­miast do domu pro­wa­dzi nas wprost do je­ziora?

Strona 2 z 2 ‹ Pierwszy 1 2