Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘samolot’

Błękitna 24

Tak, jak dwa śmi­głowce TVN – „Błę­kitny 24−1” i „Błę­kitny 24−2” – go­towe są przez całą dobę, siedem dni w ty­go­dniu i 365 dni w roku ob­słu­giwać naj­waż­niejsze wy­da­rzenia, tak Błę­kitna Szkoła w Nad­mor­skim Parku Kra­jo­bra­zowym, jak rok długi, jest przy­go­to­wana do działań na rzecz ochrony śro­do­wiska na­tu­ral­nego. Czasem przy wsparciu mło­dych ludzi, ta­kich jak […]

Podgląd: Słuchawki na zimową depresję

Słuchawki na zimową depresję

Zima wszę­dzie, zimno wszę­dzie… co to bę­dzie, co to bę­dzie! Smutek może być, bo zima nie­stety na nie­któ­rych tak wła­śnie działa. Od czego jednak na­ukowcy i ich nie­co­dzienne od­krycia? Nie tylko oczy są wraż­liwe na światło, sam mózg także. Od­kryli to kilka lat temu Fi­nowie z Uni­wer­sy­tetu w Oulu, gdy pod­czas badań róż­nych ob­szarów mózgu […]

Podgląd: W 80 dni dookoła świata… w okularach

W 80 dni dookoła świata… w okularach

Po­dróż do­okoła świata? To nadal jedno z ma­rzeń wielu ludzi. Po­dróże kształcą, ale też po­trafią być mę­czące. Zwłaszcza, jeśli często zmie­niamy pod­czas ta­kich wo­jaży strefy cza­sowe. By po­dró­żo­wało się bez zwią­za­nych z tym do­le­gli­wo­ściami wy­starczy za­łożyć… oku­lary! Są to jednak oku­lary nie­zwykłe. Opra­co­wali je na­ukowcy z Au­stralii. Nie chronią one przed nad­miarem światła — wręcz […]

Podgląd: O materiale, który pociskom się nie kłania

O materiale, który pociskom się nie kłania

O po­trzebie no­szenia ka­mi­zelek ku­lo­od­por­nych w nie­któ­rych sy­tu­acjach ni­kogo chyba nie trzeba prze­ko­nywać. Ra­tują życie, ale są bardzo nie­wy­godne i ciężkie. Sy­tu­acja się zmienia, gdy zo­stają one wy­ko­nanen z zu­pe­łenie no­wego, su­per­wy­trzy­ma­łego ma­te­riału. Nie­zwykłą sub­stancję wy­na­leźli na­ukowcy z Rice Uni­ver­sity. Po­li­me­rowe two­rzywo choć może przy­po­mina szkło, to ma zu­pełnie inne wła­ści­wości. Po­trafi po­wstrzymać 9-​milimetrowy pocisk […]

Podgląd: Ostatni lot

Ostatni lot

27 kwietnia 2012 roku pa­sa­żerski Bo­eing 727 wy­star­tował z lot­niska Me­xi­cali. Swój lot za­koń­czył wi­do­wi­skowym roz­bi­ciem się na Pu­styni So­nora w Mek­syku. Tak jednak miało być, wszystko to zo­stało za­aran­żo­wane. Celem tego lotu było bo­wiem prze­pro­wa­dzenie w pełni kon­tro­lo­wanej ka­ta­strofy lot­ni­czej i ze­branie da­nych, ja­kich nie można uzy­skać pod­czas sy­mu­lacji la­bo­ra­to­ryj­nych ani nawet z zapisów […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 7

Akademickie B+R – numer 7

Aka­de­mickie B+R – numer 7 Wy­star­czyła wy­po­wiedź pre­zesa jednej z firm ubez­pie­cze­nio­wych, który stwier­dził, że pol­skie uczelnie nie przy­go­to­wują do pracy, żeby roz­po­częła się ogól­no­polska de­bata na temat kon­dycji szkol­nictwa wyż­szego. W dys­kusji pa­dało wiele kon­tro­wer­syj­nych wy­po­wiedzi, często spe­cja­liści szli na skróty – na szczę­ście je­dynie my­ślowe. Z pew­no­ścią re­lacje rynku pracy z uczel­niami są […]

Podgląd: Szczur saper

Szczur saper

Ze­spół na­ukowców z Buck­nell Uni­ver­sity pod kie­row­nic­twem psy­cho­loga prof. Ke­vina My­ersa i in­ży­niera prof. Joe Tra­nqu­illo opra­cował nową tech­no­logię wy­kry­wania min lą­do­wych, moż­liwą do za­sto­so­wania nawet w kra­jach III Świata. Klu­czową rolę od­gry­wają w niej tre­so­wane szczury. Świa­towa Kam­pania na Rzecz Za­kazu Min Prze­ciw­pie­chot­nych twierdzi, że miny lą­dowe za­bi­jają na całym świecie kilka ty­sięcy ludzi […]

Podgląd: Spadnie na Ziemię szybciej niż dźwięk

Spadnie na Ziemię szybciej niż dźwięk

Nie, nie ko­meta. To tylko mistrz sportów eks­tre­mal­nych Felix Baum­gartner za­mierza sko­czyć ze spa­do­chronem z wy­so­kości ponad 36 km. W trakcie swo­bod­nego spa­dania sko­czek zmierzy się nie tylko z ogrom­nymi prze­cią­że­niami, niską tem­pe­ra­turą ale i nie­wia­ry­godną pręd­ko­ścią. Je­żeli prze­żyje, bę­dzie pierw­szym czło­wie­kiem, który prze­kroczy ba­rierę dźwięku bez po­mocy sa­mo­lotu! Baum­gartner zo­stanie wy­nie­siony na wy­so­kość 36576 […]

Podgląd: Korki na drodze? To nie problem!

Korki na drodze? To nie problem!

To mo­głoby za­brzmieć jak żart, ale prima aprilis już dawno za nami. Wkrótce uliczne korki bę­dzie można w sposób dość prosty ominąć… prze­la­tując nad nimi! Ile razy stojąc w korku po­my­ślałeś, że naj­pro­ściej przez miasto prze­do­stać się śmi­głowcem bądź sa­mo­lotem? Pro­blem po­lega na tym, że sie­dzimy nie w kok­picie statku po­wietrz­nego, a w sa­mo­cho­dzie. Naukowcy […]

Podgląd: Nowy numer „Akademickiego B+R”

Nowy numer „Akademickiego B+R”

Ser­decznie za­pra­szamy do lek­tury no­wego nu­meru „Aka­de­mic­kiego B+R”. Oprócz elek­tro­nicz­nego wy­dania w pliku PDF za­pra­szamy rów­nież do lek­tury roz­sze­rzonej wersji na iPada, które z tym wy­dania zy­skało dużo no­wych ele­mentów i uła­twień. Ze wstępu re­dak­tora na­czel­nego: Przy­zwy­cza­iliśmy się już, ze w Polsce wszystko jest trud­niejsze, mniej opła­calne, bar­dziej ry­zy­kowne, nie­kiedy nie­wy­ko­nalne. Z dumą wy­słu­chu­jemy wszystkich […]

Strona 1 z 5 1 2 3 4 5 Ostatni ›