Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘samolot bezzałogowy’

Przykładowa misja samolotu bezzałogowego

Do­da­tek do au­dy­cji 33 Przy­kła­dowa mi­sja sa­mo­lotu bez­za­ło­go­wego 

Jakie są zadania i jakie technologie stosuje się przy budowie samolotów bezzałogowych na Politechnice Poznańskiej?

Do­da­tek do au­dy­cji 33 Ja­kie są za­da­nia i ja­kie tech­no­lo­gie sto­suje się przy bu­do­wie sa­mo­lo­tów bez­za­ło­go­wych na Po­li­tech­nice Po­znań­skiej?

Jakie są regulacje prawne dla lotów samolotów bezzałogowych?

Do­da­tek do au­dy­cji 33 Ja­kie są re­gu­la­cje prawne dla lo­tów sa­mo­lo­tów bez­za­ło­go­wych? 

Jaki jest koszt eksploatacji samolotu bezzałogowego w porównaniu do zwykłego

Do­da­tek do au­dy­cji 33 Jaki jest koszt eks­plo­ata­cji sa­mo­lotu bez­za­ło­go­wego w po­rów­na­niu do zwy­kłego 

Co ogranicza zasięg lotu samolotu bezzałogowego?

Do­da­tek do au­dy­cji 33 Co ogra­ni­cza za­sięg lotu sa­mo­lotu bez­za­ło­go­wego?