Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘samolot bezzałogowy’

Przykładowa misja samolotu bezzałogowego

Do­datek do au­dycji 33 Przy­kła­dowa misja sa­mo­lotu bezzałogowego

Jakie są zadania i jakie technologie stosuje się przy budowie samolotów bezzałogowych na Politechnice Poznańskiej?

Do­datek do au­dycji 33 Jakie są za­dania i jakie tech­no­logie sto­suje się przy bu­dowie sa­mo­lotów bez­za­ło­go­wych na Po­li­tech­nice Poznańskiej?

Jakie są regulacje prawne dla lotów samolotów bezzałogowych?

Do­datek do au­dycji 33 Jakie są re­gu­lacje prawne dla lotów sa­mo­lotów bezzałogowych?

Jaki jest koszt eksploatacji samolotu bezzałogowego w porównaniu do zwykłego

Do­datek do au­dycji 33 Jaki jest koszt eks­plo­atacji sa­mo­lotu bez­za­ło­go­wego w po­rów­naniu do zwykłego

Co ogranicza zasięg lotu samolotu bezzałogowego?

Do­datek do au­dycji 33 Co ogra­nicza za­sięg lotu sa­mo­lotu bezzałogowego?