Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘samochód’

Podgląd: Ten samochód sam jedzie

Ten samochód sam jedzie

O sa­mo­cho­dach, które jeżdżą bez po­mocy kie­rowcy pi­sa­liśmy już wie­lo­krotnie. Za każdym z pre­zen­to­wa­nych przez nas pro­jektów stały po­tężne, glo­balne kon­cerny. Nad po­dobnym roz­wią­za­niem pra­co­wali od wiosny 2012 roku stu­denci Po­li­tech­niki Wro­cław­skiej. Z suk­cesem! In­spi­racją do dzia­łania były za­wody sa­mo­chodów au­to­no­micz­nych or­ga­ni­zo­wane przez ame­ry­kańską or­ga­ni­zację rzą­dową DARPA. Tak w kole na­ukowym Po­jazdów i Ro­botów Mobilnych […]

Podgląd: Drugie życie opony

Drugie życie opony

Liczba sa­mo­chodów ro­śnie, a tym samym ro­śnie także liczba zu­ży­tych opon, a po­wierzchnia do skła­do­wania od­padów wręcz od­wrotnie – zmniejsza się. Co można zrobić ze zu­ży­tymi opo­nami sa­mo­cho­do­wymi? Za roz­wią­zanie tego pro­blemu za­brali się na­ukowcy z Wyż­szego In­sty­tutu Tech­nicz­nego w Li­zbonie, którzy opra­co­wali tech­no­logię pro­dukcji z opon… be­tonu. Ich po­mysł po­lega na prze­twa­rzaniu gumy z […]

Podgląd: Samochód musi brzmieć jak…

Samochód musi brzmieć jak…

Przy­szłość nie­wąt­pliwie na­leży do sa­mo­chodów elek­trycz­nych. Są eko­lo­giczne i…ciche. Zda­niem spe­cja­li­stów od mo­to­ry­zacji — zbyt ciche! Jeśli są niemal bez­sze­lestne, mogą po prostu być nie­bez­pieczne. Choć tyle się mówi i pisze o nad­miernym ha­łasie spo­wo­do­wanym mo­to­ry­zacją, oka­zuje się, że od­głosy, jakie wy­daje sa­mo­chód z sil­ni­kiem spa­li­nowym ma swoje za­lety. Sa­mo­chód wy­dając cha­rak­te­ry­styczne dla siebie odgłosy […]

Podgląd: Solaris elektryczny

Solaris elektryczny

Podgląd: Problemy z parkowaniem? To już przeszłość!

Problemy z parkowaniem? To już przeszłość!

Wy­bra­żacie sobie miasta bez sa­mo­chodów? Po­nieważ nie zaj­mu­jemy się tutaj uto­piami wy­obraźmy sobie miasta z przy­ja­znymi sa­mo­cho­dami. Przy­ja­znymi na­turze i… osobom ma­jącym pro­blemy z par­ko­wa­niem. Tak na­ro­dziła się idea czte­ro­ko­ło­wych elek­trycz­nych miej­skich sa­mo­chodów mo­gą­cych ob­racać się w miejscu, zbu­do­wa­nych na pod­woziu nowej ge­ne­racji. W przy­szłości SpinCar, bo tak na­zywa się ten nie­zwykły po­jazd, może całkowicie […]

Podgląd: Dmuchawce, latawce, ford…

Dmuchawce, latawce, ford…

Co wspól­nego ma mni­szek le­karski, zwany po­pu­larnie „dmu­chawcem”, z branżą mo­to­ry­za­cyjną? Sa­mo­chody rzadko ko­jarzą się z przy­rodą. Na­ukowcy po­sta­wili py­tanie: nie py­tajmy co sa­mo­chody mogą zrobić dla kwiatów, za­py­tajmy co kwiaty mogą zrobić dla sa­mo­chodów! Na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Sta­no­wego Ohio ba­dają dla kon­cernu Forda po­ten­cjał mniszka le­kar­skiego, jako al­ter­na­tywy dla gumy syn­te­tycznej. To, co jedni […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 3

Akademickie B+R – numer 3

Aka­de­mickie B+R – numer 3 In­no­wa­cyjna go­spo­darka po­trze­buje nie tylko ab­sol­wentów uczelni tech­nicz­nych czy kie­runków ści­słych. Wiele pracy czeka rów­nież na hu­ma­ni­stów, któ­rych w po­tocznym ro­zu­mieniu rzadko łą­czy się z ter­minem „Ba­dania i Rozwój”. Jest jednak ina­czej, o czym można się prze­konać śle­dząc pro­jekt „B+R=€ Nauki spo­łeczne dla go­spo­darki”. Jednak zanim ab­sol­wenci ja­kiej­kol­wiek uczelni zaczną […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 2

Akademickie B+R – numer 2

Aka­de­mickie B+R – numer 2 W drugim nu­merze e-​kwartalnika „Aka­de­mickie B+R” przy­no­simy ko­lejne in­for­macje ze świata nauki oraz go­spo­darki, która wy­ko­rzy­stuje ko­mer­cyjnie owoce pracy na­ukowców. Kie­rując się Pań­stwa su­ge­stiami, utwo­rzy­liśmy sekcje obej­mu­jącą za­gad­nienia me­dyczne oraz do­ty­czącą nauk hu­ma­ni­stycz­nych. W ich pierw­szej od­słonie po­le­camy ar­ty­kuły do­ty­czące no­wo­cze­snego Cen­trum Sy­mu­lacji Me­dycznej oraz e-​learningu, który wkrótce może w […]

Czy biodiesel to zwykły olej roślinny, taki jak do smażenia?

Do­datek do au­dycji nr 10 Czy bio­diesel to zwykły olej ro­ślinny, taki jak do smażenia?

Czym są paliwa alternatywne i czy służą ekologii?

Do­datek do au­dycji nr 10 Czym są pa­liwa al­ter­na­tywne i czy służą ekologii?

Strona 1 z 4 1 2 3 4 Ostatni ›