Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘samochód’

Podgląd: Ten samochód sam jedzie

Ten samochód sam jedzie

O sa­mo­cho­dach, które jeż­dżą bez po­mocy kie­rowcy pi­sa­li­śmy już wie­lo­krot­nie. Za każ­dym z pre­zen­to­wa­nych przez nas pro­jek­tów stały po­tężne, glo­balne kon­cerny. Nad po­dob­nym roz­wią­za­niem pra­co­wali od wio­sny 2012 roku stu­denci Po­li­tech­niki Wro­cław­skiej. Z suk­ce­sem! In­spi­ra­cją do dzia­ła­nia były za­wody sa­mo­cho­dów au­to­no­micz­nych or­ga­ni­zo­wane przez ame­ry­kań­ską or­ga­ni­za­cję rzą­dową DARPA. Tak w kole na­uko­wym Po­jaz­dów i Ro­bo­tów Mo­bil­nych na Po­li­tech­nice Wro­cław­skiej po­wstał […]

Podgląd: Drugie życie opony

Drugie życie opony

Liczba sa­mo­cho­dów ro­śnie, a tym sa­mym ro­śnie także liczba zu­ży­tych opon, a po­wierzch­nia do skła­do­wa­nia od­pa­dów wręcz od­wrot­nie – zmniej­sza się. Co można zro­bić ze zu­ży­tymi opo­nami sa­mo­cho­do­wymi? Za roz­wią­za­nie tego pro­blemu za­brali się na­ukowcy z Wyż­szego In­sty­tutu Tech­nicz­nego w Li­zbo­nie, któ­rzy opra­co­wali tech­no­lo­gię pro­duk­cji z opon… be­tonu. Ich po­mysł po­lega na prze­twa­rza­niu gumy z opon sa­mo­cho­do­wych na gra­nu­lat sto­so­wany póź­niej przy […]

Podgląd: Samochód musi brzmieć jak…

Samochód musi brzmieć jak…

Przy­szłość nie­wąt­pli­wie na­leży do sa­mo­cho­dów elek­trycz­nych. Są eko­lo­giczne i…ciche. Zda­niem spe­cja­li­stów od mo­to­ry­za­cji — zbyt ci­che! Je­śli są nie­mal bez­sze­lestne, mogą po pro­stu być nie­bez­pieczne. Choć tyle się mówi i pi­sze o nad­mier­nym ha­ła­sie spo­wo­do­wa­nym mo­to­ry­za­cją, oka­zuje się, że od­głosy, ja­kie wy­daje sa­mo­chód z sil­ni­kiem spa­li­no­wym ma swoje za­lety. Sa­mo­chód wy­da­jąc cha­rak­te­ry­styczne dla sie­bie od­głosy ostrzega nie­jako o po­ten­cjal­nym […]

Podgląd: Solaris elektryczny

Solaris elektryczny

Podgląd: Problemy z parkowaniem? To już przeszłość!

Problemy z parkowaniem? To już przeszłość!

Wy­bra­ża­cie so­bie mia­sta bez sa­mo­cho­dów? Po­nie­waż nie zaj­mu­jemy się tu­taj uto­piami wy­obraźmy so­bie mia­sta z przy­ja­znymi sa­mo­cho­dami. Przy­ja­znymi na­tu­rze i… oso­bom ma­ją­cym pro­blemy z par­ko­wa­niem. Tak na­ro­dziła się idea czte­ro­ko­ło­wych elek­trycz­nych miej­skich sa­mo­cho­dów mo­gą­cych ob­ra­cać się w miej­scu, zbu­do­wa­nych na pod­wo­ziu no­wej ge­ne­ra­cji. W przy­szło­ści Spin­Car, bo tak na­zywa się ten nie­zwy­kły po­jazd, może cał­ko­wi­cie zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać ruch dro­gowy w mie­ście. […]

Podgląd: Dmuchawce, latawce, ford…

Dmuchawce, latawce, ford…

Co wspól­nego ma mni­szek le­kar­ski, zwany po­pu­lar­nie „dmu­chaw­cem”, z branżą mo­to­ry­za­cyjną? Sa­mo­chody rzadko ko­ja­rzą się z przy­rodą. Na­ukowcy po­sta­wili py­ta­nie: nie py­tajmy co sa­mo­chody mogą zro­bić dla kwia­tów, za­py­tajmy co kwiaty mogą zro­bić dla sa­mo­cho­dów! Na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Sta­no­wego Ohio ba­dają dla kon­cernu Forda po­ten­cjał mniszka le­kar­skiego, jako al­ter­na­tywy dla gumy syn­te­tycz­nej. To, co jedni uznają za chwast, […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 3

Akademickie B+R – numer 3

Aka­de­mic­kie B+R – nu­mer 3 In­no­wa­cyjna go­spo­darka po­trze­buje nie tylko ab­sol­wen­tów uczelni tech­nicz­nych czy kie­run­ków ści­słych. Wiele pracy czeka rów­nież na hu­ma­ni­stów, któ­rych w po­tocz­nym ro­zu­mie­niu rzadko łą­czy się z ter­mi­nem „Ba­da­nia i Roz­wój”. Jest jed­nak ina­czej, o czym można się prze­ko­nać śle­dząc pro­jekt „B+R=€ Na­uki spo­łeczne dla go­spo­darki”. Jed­nak za­nim ab­sol­wenci ja­kiej­kol­wiek uczelni za­czną pra­co­wać, co­raz czę­ściej wy­ka­zują […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 2

Akademickie B+R – numer 2

Aka­de­mic­kie B+R – nu­mer 2 W dru­gim nu­me­rze e-kwa­r­ta­l­nika „Aka­de­mic­kie B+R” przy­no­simy ko­lejne in­for­ma­cje ze świata na­uki oraz go­spo­darki, która wy­ko­rzy­stuje ko­mer­cyj­nie owoce pracy na­ukow­ców. Kie­ru­jąc się Pań­stwa su­ge­stiami, utwo­rzy­li­śmy sek­cje obej­mu­jącą za­gad­nie­nia me­dyczne oraz do­ty­czącą nauk hu­ma­ni­stycz­nych. W ich pierw­szej od­sło­nie po­le­camy ar­ty­kuły do­ty­czące no­wo­cze­snego Cen­trum Sy­mu­la­cji Me­dycz­nej oraz e-le­­a­r­ningu, który wkrótce może w zna­czący spo­sób zmie­nić […]

Czy biodiesel to zwykły olej roślinny, taki jak do smażenia?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 10 Czy bio­die­sel to zwy­kły olej ro­ślinny, taki jak do sma­że­nia?

Czym są paliwa alternatywne i czy służą ekologii?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 10 Czym są pa­liwa al­ter­na­tywne i czy służą eko­lo­gii?

Strona 1 z 4 1 2 3 4 Ostatni ›