Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘rynek’

Podgląd: Drobnoustroje szybko znalezione

Drobnoustroje szybko znalezione

Czy można uspraw­nić le­cze­nie róż­nego ro­dzaju za­ka­żeń? Od­po­wiedź na to znają na­ukowcy z ame­ry­kań­skiej firmy far­ma­ceu­tycz­nej, któ­rzy opra­co­wali ma­szynę PLEX-ID. Po­trafi ona roz­po­zna­wać wszyst­kie znane cho­ro­bo­twór­cze bak­te­rie, wi­rusy i grzyby. Na zjeź­dzie So­ciety for Ap­plied Mi­cro­bio­logy w Lon­dy­nie w stycz­niu 2013 roku, PLEX-ID zo­stał uznany ze naj­lep­sze urzą­dze­nie dia­gno­styczne w mi­kro­bio­lo­gii. Obec­nie le­cze­nie za­ka­żeń opiera się naj­czę­ściej na wie­dzy i do­świad­cze­niu […]

Podgląd: Jakie narkotyki są najpopularniejsze w Poznaniu?

Jakie narkotyki są najpopularniejsze w Poznaniu?

Przed na­ukow­cami nic się nie da ukryć. Nie uwie­rzy­cie, co wy­czy­tali che­micy z po­znań­skiego Uni­wer­sy­tetu Me­dycz­nego ze ście­ków miej­skich. Dzięki spe­cja­li­stycz­nemu sprzę­towi po­tra­fili okre­ślić ja­kie nar­ko­tyki, w ja­kich ilo­ściach i przez kogo są za­ży­wane. Ta apa­ra­tura umoż­li­wia ozna­cza­nie środ­ków odu­rza­ją­cych, nar­ko­ty­ków — po­wie­dział prof. dr hab. Ze­non Ko­kot, kie­row­nik Za­kładu Che­mii Nie­orga­nicz­nej i Ana­li­tycz­nej UM — to naj­bar­dziej wia­ry­godne źró­dło, […]

Podgląd: Pewny sposób na przebój

Pewny sposób na przebój

Ob­ser­wu­jąc jak zmie­nia się ry­nek mu­zyczny można od­nieść wra­że­nie, że po­wsta­jące prze­boje wię­cej mają wspól­nego z prze­my­słem mu­zycz­nym niż ze sztuką. Wy­grywa ten, kto ma wię­cej pie­nię­dzy na pro­mo­cję, na bar­dziej wi­do­wi­skowe show. Być może dzięki na­ukow­com wiel­kim wy­twór­niom mu­zycz­nym ła­twiej be­dzie pro­du­ko­wać hity, które sprz­da­dzą się w mi­lio­nach eg­zem­pla­rzy. Na­ukowcy z Uni­ver­sity of Bri­stol stwo­rzyli wła­śnie pro­gram […]

Publikacja czy patent?

Na każ­dym kroku sły­szymy, że ciężka praca pol­skich na­ukow­ców rzadko prze­kłada się na suk­ces ryn­kowy. Jed­nym z po­wo­dów ta­kiego stanu rze­czy jest emo­cjo­nalne zwią­za­nie na­ukow­ców z ba­da­niami i chęć po­chwa­le­nia się swoim od­kry­ciem. Pierw­sze: Nie pu­bli­kuj Ko­rzy­ści pły­nące z pu­bli­ka­cji to punkty, na któ­rych tak bar­dzo za­leży na­ukow­com i uczel­niom. Przed­wcze­snemu pu­bli­ko­wa­niu sprzyja rów­nież roz­po­rzą­dze­nie Mi­ni­stra Na­uki i Szkol­nic­twa Wyż­szego, re­gu­lu­jące […]