Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘ryb’

Podgląd: Jajecznica nie przypalona, ale czy zdrowa?

Jajecznica nie przypalona, ale czy zdrowa?

Kiedy ostatni raz sma­ży­li­ście na przy­kład ja­jecz­nicę na te­flo­no­wej pa­telni? Za­sta­na­wia­li­ście się przy tej oka­zji jak ta su­per po­włoka, dzięki któ­rej trud­niej przy­pa­lić obiad, wpływa na wa­sze zdro­wie? Do pro­duk­cji wielu rze­czy co­dzien­nego użytku używa się syn­te­tycz­nych związ­ków che­micz­nych z grupy per­flu­oro­wę­glo­wo­do­rów (PFC). Na­leży do nich mię­dzy in­nymi wła­śnie te­flon. Są to sub­stan­cje nie wchła­nia­jące wody, […]

Podgląd: Po co pingwinom skrzydła?

Po co pingwinom skrzydła?

Za­sta­na­wia­li­ście się kie­dyś po co pin­gwi­nom skrzy­dła, je­żeli i tak nie fru­wają? Oczy­wi­ście, u nich wą­skie skrzy­dła peł­nią przede wszyst­kim funk­cję płetw na­pę­do­wych. Ale nie tylko. Na­ukowcy z to­kij­skiego uni­wer­sy­tetu do­szli do wnio­sku, że pin­gwiny za po­mocą liczby ude­rzeń skrzy­deł pod wodą „ob­li­czają” so­bie czas nur­ko­wa­nia. Pin­gwiny mu­szą nur­ko­wać w po­szu­ki­wa­niu po­ży­wie­nia, bo od­ży­wiają się głów­nie po­kar­mem z głębi mórz […]

Podgląd: Ryby głosu nie mają, ale…

Ryby głosu nie mają, ale…

Ryby głosu nie mają, ale za to są zna­ko­mi­tymi skocz­kami. Może nie ta­kimi jak nasz Ma­łysz, ale ska­czą jak na­jęte – nie tylko w wo­dzie, ale i na lą­dzie! Ryba wy­jęta z wody wy­ko­nuje na przy­kład skoki, aby z po­wro­tem do­stać się do wody. Kto choć raz zło­wił rybę lub to­wa­rzy­szył węd­ka­rzowi w po­ło­wie, ten z pew­no­ścią wi­dział co ryby po­tra­fią. […]