Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘ruch’

Podgląd: Ten samochód sam jedzie

Ten samochód sam jedzie

O sa­mo­cho­dach, które jeżdżą bez po­mocy kie­rowcy pi­sa­liśmy już wie­lo­krotnie. Za każdym z pre­zen­to­wa­nych przez nas pro­jektów stały po­tężne, glo­balne kon­cerny. Nad po­dobnym roz­wią­za­niem pra­co­wali od wiosny 2012 roku stu­denci Po­li­tech­niki Wro­cław­skiej. Z suk­cesem! In­spi­racją do dzia­łania były za­wody sa­mo­chodów au­to­no­micz­nych or­ga­ni­zo­wane przez ame­ry­kańską or­ga­ni­zację rzą­dową DARPA. Tak w kole na­ukowym Po­jazdów i Ro­botów Mobilnych […]

Podgląd: Holograficzny wzrok

Holograficzny wzrok

Kiedy Wojtek albo Waldek chciał być stra­ża­kiem, nie śniło im się nawet jaka tech­no­logia wspierać bę­dzie dzia­łania ognio­mi­strza. W XIX wieku nie wy­pada ko­rzy­stać tylko z po­czciwej si­kawki, warto cza­sami sko­rzy­stać z no­winek tech­no­lo­gicz­nych. Nawet ga­szenie po­żarów może być wspie­rane przez naj­nowsze tech­no­logie. Opra­co­wana przez wło­skich na­ukowców cy­frowa ho­lo­grafia pra­cu­jąca w za­kresie fal pod­czer­wo­nych może […]

Podgląd: Biegam bo lubię, ale z kimś

Biegam bo lubię, ale z kimś

Bie­ganie jest w mo­dzie, bie­ganie jest zdrowe, ale… nie za­wsze mamy ochotę biegać bez to­wa­rzy­stwa. Dzięki nowym tech­no­lo­giom brak tego to­wa­rzy­stwa nie bę­dzie już wy­mówką, bo za­wsze bardzo łatwo mo­żemy zna­leźć kogoś do wspól­nego upra­wiania sportu. Spe­cjalną apli­kację, która po­może nam w zna­le­zieniu part­ne­trów, z któ­rymi bę­dziemy mogli po­biegać, czy za­grać w piłkę, opra­co­wali studenci […]

Podgląd: Inteligentne bariery drogowe zwiększą bezpieczeństwo na drodze?

Inteligentne bariery drogowe zwiększą bezpieczeństwo na drodze?

Na pol­skich dro­gach nie jest bez­piecznie. Być może sy­tu­acja po­prawi się, gdy wej­dzie do użytku naj­nowszy wy­na­lazek in­ży­nierów z In­sty­tutu Ba­daw­czego Dróg i Mo­stów w War­szawie. Opra­co­wali oni in­te­li­gentną ba­rierę dro­gową, która nie tylko po­wstrzyma po­jazd o każdym ga­ba­rycie przed wy­pad­nię­ciem z drogi, ale i do­sto­suje jej sztyw­ność do masy po­jazdu. Do­dat­kowo po ko­lizji wyśle […]

Podgląd: Otrząsanie z wody okiem naukowców

Otrząsanie z wody okiem naukowców

Co robią mokre psy po wyj­ściu z wody? Otrzą­sają się. Ta spe­cy­ficzna tech­nika su­szenia jest cha­rak­te­ry­styczna dla wielu fu­trza­stych ssaków. Po­sta­nowił się temu przyj­rzeć bliżej ze­spół na­ukowców z Geo­rgia In­sti­tute of Tech­no­logy w Atlancie pod kie­run­kiem prof. Da­vida Hu. Dzięki ka­merze do ul­tra­szyb­kich zdjęć udało się im prze­ana­li­zować otrzą­sanie 33 zwie­rząt z 16 róż­nych gatunków. […]

Podgląd: Internet pełen kropek

Internet pełen kropek

Liczby robią wra­żenie, ale nic nie wbija w fotel tak jak prosta wi­zu­ali­zacja. W ra­mach nie­ko­mer­cyj­nego pro­jektu Ro­sjanin Ru­slan Eni­keev stwo­rzył mapę in­ter­netu, pre­zen­tując wir­tu­alny świat w formie ko­lo­ro­wych kropek. Można sobie obej­rzeć i ogarnąć, trudny do wy­obra­żenia, świat in­ter­netu i po­równać, jak mają się do siebie naj­większe i naj­mniejsze por­tale. Pro­jekt na­zywa się The […]

Podgląd: Dokąd zmierzasz? Twój telefon będzie wiedział!

Dokąd zmierzasz? Twój telefon będzie wiedział!

Już nie­długo, na pod­stawie in­for­macji gdzie i z kim byłeś, twój te­lefon bę­dzie wie­dział dokąd się uda­jesz i gdzie bę­dziesz się znaj­dował za 24 go­dziny. I to z do­kład­no­ścią do 20 me­trów! Na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu w Bir­mingham stwo­rzyli sprytny al­go­rytm, który określi „wzorce mo­bil­ności” wła­ści­ciela te­le­fonu (sche­maty po­ru­szania się w prze­strzeni pu­blicznej) na pod­stawie historii […]

Podgląd: Zadrukować dziurę w asfalcie

Zadrukować dziurę w asfalcie

Jak wy­glą­dają nasze pol­skie drogi, wszyscy do­sko­na­le­widzą. Dziura na dziurze, dziurę po­gania, a o pęk­nię­ciach le­piej nie wspo­minać. Au­to­strady bu­do­wane są w takim po­śpiechu, że ich trwa­łość jest bardzo wąt­pliwa. Praw­do­po­dobnie nie­długo trzeba bę­dzie za­cząć na nich łatać po­ja­wia­jące się jak grzyby po deszczu szcze­liny, wyrwy, pęk­nięcia i dziury. Wiąże się to oczy­wi­ście z kolejnymi […]

Podgląd: Czas się kiedyś zatrzyma?

Czas się kiedyś zatrzyma?

Nie macie cza­sami wra­żenia, że czas pędzi jak opę­tany i wciąż jest go za mało? Hisz­pańscy na­ukowcy wy­su­nęli tym­czasem teorię, że czas zwalnia i wszystko zmierza do tego, że w przy­szłości cał­ko­wicie się za­trzyma. Au­to­rami tych re­we­lacji, za­miesz­czo­nych w Phy­sical Re­view, są spe­cja­liści z dwóch re­no­mo­wa­nych hisz­pań­skich uczelni — Uni­wer­sy­tetu Kraju Ba­sków oraz uczelni w […]

Podgląd: Wirusowa energia

Wirusowa energia

Ge­ne­tycznie mo­dy­fi­ko­wana żyw­ność ma wielu prze­ciw­ników. Czy z pro­te­stami spo­tkają się także mo­dy­fi­ko­wane ge­ne­tycznie bak­terie, dzięki którym mo­żemy za­osz­czę­dzić na prą­dzie? Nie chodzi tylko o pie­niądze, ale rów­nież o wy­godę. Dzięki tym nie­groźnym, jak pod­kre­ślają na­ukowcy, bak­te­riom bę­dziemy mogli na przy­kład ła­dować te­lefon ko­mór­kowy pod­czas spa­ceru. Nad od­po­wiednim „urzą­dze­niem” pra­cują na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Ber­keley, którzy […]

Strona 1 z 3 1 2 3 Ostatni ›