Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘rozwój’

Audycja 67 — Kultura nadmiaru

Ta­śmowa pro­dukcja i rozwój tech­no­logii, zwłaszcza in­for­ma­tycz­nych za­pew­niły nam łatwy do­stęp do wszel­kiego ro­dzaju dóbr i in­for­macji. Pro­du­ku­jemy je ma­sowo, ma­sowo ku­pu­jemy, ma­sowo wy­rzu­camy na śmietnik. Jaki wpływ ma ten nad­miar na nasze życie i na sto­sunki między ludźmi?