Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘rozwiązanie’

Podgląd: Konina w wieprzowinie? Jak szybko to zbadać?

Konina w wieprzowinie? Jak szybko to zbadać?

Jak w prostszy i szybszy sposób badać za­war­tość sub­stancji che­micz­nych w go­to­wych pro­duk­tach? Od­po­wiedzi na to py­tanie szukał na­uko­wiec z Uni­wer­sy­tetu Przy­rod­ni­czego w Po­znaniu. Praw­do­po­dobnie zna­lazł roz­wią­zanie. Ma­riusz Dziadas opra­cował tech­no­logię syn­tezy od­mian izo­to­powo zna­ko­wa­nych związków che­micz­nych. To wła­śnie ona jest od­po­wie­dzią na po­sta­wione py­tanie. Co dzięki tej me­to­dzie zy­sku­jemy? Można na przy­kład zbadać zawartość […]

Podgląd: Mobilny akademik

Mobilny akademik

Wa­runki miesz­kalne w pol­skich aka­de­mi­kach do luk­su­so­wych ra­czej nie na­leżą, a i tak chęt­nych jest za­wsze więcej niż miejsc. Nie­sza­blo­nowo kwe­stię za­kwa­te­ro­wania stu­dentów roz­wią­zały władze KATHO — Ka­to­lic­kiego Uni­wer­sy­tetu w Co­ur­trai w Belgii. Zo­stał tam „wdro­żony” pro­to­ty­powy, mo­bilny dom stu­dencki HUB 01. Pro­totyp zaj­muje 225 m2 po­wierzchni, zo­stał utwo­rzony w 2011 roku ale za­pre­zen­to­wano go […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 9

Akademickie B+R – numer 9

Aka­de­mickie B+R – numer 9 Mo­głeś ich nie za­uważyć, ale ko­rzy­stasz co­dziennie! Z pew­no­ścią każdy ze­tknął się ze spotem in­for­mu­jącym o fun­du­szach eu­ro­pej­skich, dzięki któ­rych mamy w Polsce au­to­strady, te­atry, oczysz­czalnie ścieków i wiele in­nych ele­mentów in­fra­struk­tury, do któ­rych przy­zwy­cza­jamy się tak szybko, że nie pa­mię­tamy, jak to było bez nich. Po­dobnie jest z polskimi […]