Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘rośliny’

Podgląd: Wirtualny ogródek, realne warzywa

Wirtualny ogródek, realne warzywa

Za­bie­gani miesz­kańcy miast naj­czę­ściej nie po­sia­dają wła­snego ogródka. Nawet jeśli go mają, to brak im czasu lub są zbyt le­niwi na za­jęcie się grząd­kami. Ale chętnie chcie­liby mieć w domu zdrowe i eko­lo­giczne wa­rzywa i owoce. Jednak dla chcą­cego nic trud­nego! In­stytut rol­nictwa w por­tu­gal­skiej Bejy udo­stępnił teren uprawny na re­ali­zację pro­jektu ogródków dział­ko­wych nadzorowanych […]

Podgląd: Kwiat-​śmierdziel

Kwiat-​śmierdziel

Po polsku na­zywa się dzi­widło i cuchnie pa­dliną. Jest to naj­większy kwiat na świecie. Jego liść może osiągać wy­so­kość aż 6 me­trów, kwiat na­to­miast około 3 me­trów! Takie dzi­widło za­kwitło wła­śnie w ogro­dzie bo­ta­nicznym w Ki­lonii w Niem­czech. Ra­czej nie zdą­życie już go zo­ba­czyć – kwia­towy gi­gant żyje cza­sami za­le­dwie 24 go­dziny (ale może zdarzyć […]

Podgląd: Trucizna… może wyjść na zdrowie!

Trucizna… może wyjść na zdrowie!

Świat przy­rody pełen jest ge­nialnie pro­stych roz­wiązań, które do­brze by było wy­ko­rzy­stać w na­szym co­dziennym życiu. Przy­rodę pod­pa­trują kon­struk­torzy i in­ży­nie­rowie. Czego jeszcze mo­żemy się na­uczyć? Może jak prze­trwać? Oka­zuje się, że są owady, które zja­dają tru­jące ro­śliny i to wcale nie dla­tego, że są ich sma­ko­szami. Robią tak, by same stały się mało atrakcyjne […]

Podgląd: Ziółka prosto z dachu

Ziółka prosto z dachu

Czemu nie upra­wiać sa­łaty i po­mi­dorów tam, gdzie mieszka więk­szość kon­su­mentów, a więc w mie­ście? Pła­skie dachy wielu bu­dynków zna­ko­micie na­dają się do ho­dowli wa­rzyw w przy­do­mo­wych czy przy­biu­ro­wych szklar­niach. Z ta­kiego za­ło­żenia wy­szli in­ży­nie­rowie z Fraunhofer-​Institut fur Umwelt-​, Si­cher­heits– und Ener­gie­technik (In­stytut tech­no­logii dla śro­do­wiska, bez­pie­czeń­stwa i energii) UMSICHT w Obe­rhausen. Idea roz­woju miejskiego […]

Podgląd: Idzie zima, czas spryskać roślinki

Idzie zima, czas spryskać roślinki

Zima jak do tej pory omija nas sze­rokim łu­kiem, ale krążą wieści, że w końcu do nas do­trze. Prze­zorni za­dbali o swoje ro­śliny w sa­dzie czy ogro­dzie choćby owi­jając je słomą. Tra­dy­cyjne środki są dobre, bo spraw­dzone i… tra­dy­cyjne. Warto jednak iść z du­chem czasu! Być może już wkrótce słoma pój­dzie w za­po­mnienie. Przy­naj­mniej jeśli […]

Podgląd: Naukowy sposób na przypalone śniadanie

Naukowy sposób na przypalone śniadanie

Sa­mo­czysz­czące się okna, od­porne na za­ry­so­wania ka­ro­serie sa­mo­chodów czy stu­pro­cen­towo nie­przy­wie­ra­jące pa­telnie, na któ­rych trudno coś przy­palić… To tylko ma­rzenia? Na­ukowcy z Ha­rvard Uni­ver­sity opra­co­wali wła­snie ul­tra­śliską po­włokę zwaną Slips, która od­pycha wszystkie płyny i może uto­rować drogę do ta­kich wła­śnie udo­god­nień. In­spi­racji dla po­wstania tej po­włoki, która może wy­przeć tra­dy­cyjne na­czynia po­kry­wane zwy­kłym teflonem, […]

Podgląd: Czy człowiek może sobie wszczepić chlorofil i produkować pożywienie?

Czy człowiek może sobie wszczepić chlorofil i produkować pożywienie?

Od­po­wiedź na py­tanie z „Banku dziw­nych pytań” Światło sło­neczne jest naj­waż­niej­szym źró­dłem energii dla prawie wszyst­kich or­ga­ni­zmów ży­wych. Energia tego pro­mie­nio­wania jest wy­ko­rzy­sty­wana w pro­cesie fo­to­syn­tezy do wy­twa­rzania związków or­ga­nicz­nych z dwu­tlenku węgla i wody. Z tej zdol­ności ro­ślin i glonów ko­rzy­stają zwie­rzęta (w tym także czło­wiek), któ­rych życie jest uza­leż­nione od po­bie­rania sub­stancji organicznych […]