Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘ropa’

Podgląd: Potrzeba mi powietrza!

Potrzeba mi powietrza!

Choć pa­liwo na sta­cjach ben­zy­no­wych jest tań­sze niż rok temu, na­dal wielu kie­row­ców na­rzeka i ma­rzy o sa­mo­cho­dach na wodę. Trzeba bę­dzie na taki po­jazd jesz­cze nieco po­cze­kać, ale już w 2016 roku bę­dziemy mo­gli po­je­chać sa­mo­cho­dem na­pę­dza­nym… po­wie­trzem. Pro­to­typ sa­mo­chodu na po­wie­trze za­pre­zen­to­wali wła­śnie Fran­cuzi z kon­cernu PSE pro­du­ku­ją­cego sa­mo­chody Ci­troen i Peu­geot. Roz­wie­jemy jed­nak od razu wszel­kie wąt­pli­wo­ści […]

Podgląd: Ktoś dał plamę? Posprzątamy!

Ktoś dał plamę? Posprzątamy!

Po­dobno w ze­szłym roku w USA jeź­dziły sa­mo­chody na­pę­dzane wodą. Mu­siała to być jed­nak woda z Za­toki Mek­sy­kań­skiej. Taki dow­cip krą­żył po naj­więk­szym w hi­sto­rii za­nie­czysz­cze­niu wód w Ame­ryce. Za­toka Mek­sy­kań­ska ska­żona zo­stała set­kami ty­sięcy ton ropy. Jak po­ra­dzić so­bie z czysz­cze­niem ta­kiego nie­bez­piecz­nego ba­ła­ganu? Nad urzą­dze­niem, które za po­mocą pla­zmy usu­wać bę­dzie plamy ropy naf­to­wej z po­wierzchni wody, pra­cuje mię­dzy­na­ro­dowy ze­spół, w któ­rym we­spół […]

Jak dokładnie zbudowany jest pojazd elektryczny?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 10 Jak do­kład­nie zbu­do­wany jest po­jazd elek­tryczny?

Czy ropa faktycznie się kończy i co to oznacza?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 10 Czy ropa fak­tycz­nie się koń­czy i co to ozna­cza?