Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘roboty’

Podgląd: Ten samochód sam jedzie

Ten samochód sam jedzie

O sa­mo­cho­dach, które jeżdżą bez po­mocy kie­rowcy pi­sa­liśmy już wie­lo­krotnie. Za każdym z pre­zen­to­wa­nych przez nas pro­jektów stały po­tężne, glo­balne kon­cerny. Nad po­dobnym roz­wią­za­niem pra­co­wali od wiosny 2012 roku stu­denci Po­li­tech­niki Wro­cław­skiej. Z suk­cesem! In­spi­racją do dzia­łania były za­wody sa­mo­chodów au­to­no­micz­nych or­ga­ni­zo­wane przez ame­ry­kańską or­ga­ni­zację rzą­dową DARPA. Tak w kole na­ukowym Po­jazdów i Ro­botów Mobilnych […]

Podgląd: Robot pirotechniczny „obronił” studenta

Robot pirotechniczny „obronił” studenta

Za­miast na­pisać ob­szerną pracę, po­pisał się wiedzą w prak­tyce i sa­mo­dzielnie skon­stru­ował zdalnie ste­ro­wa­nego ro­bota pi­ro­tech­nicz­nego. Piotr Szy­ma­niak, stu­dent Wy­działu In­for­ma­tyki Po­li­tech­niki Po­znań­skiej, w ten nie­ty­powy sposób obronił pracę in­ży­nierską. Ko­misja eg­za­mi­na­cyjna oczy­wi­ście oce­niła pracę na bardzo dobry, a świeżo upie­czonym in­ży­nierem za­in­te­re­so­wały się media. To była ciężka ro­bota. Przez pół roku, po sześć godzin […]

Podgląd: Więcej metalu w heavy metalu

Więcej metalu w heavy metalu

Ma­szyny mogą za­stąpić nas w wielu dzie­dzi­nach. Są nie­oce­nione w fa­bry­kach, nie wy­obra­żamy sobie bez nich kuchni, ale do­sko­nale na­dają się także do… grania heavy me­talu. Je­żeli je­ste­ście fa­nami bry­tyj­skiego ze­społu Mo­tor­head, to ko­niecznie mu­sicie po­znać nie­miecką grupę Com­pres­sor­head. Od ja­kiegoś czasu krążą po in­ter­necie fil­miki, w któ­rych ze­spół skła­da­jący się z trzech ro­botów wykonuje […]

Podgląd: Puszka Pandory

Puszka Pandory

Ko­niec nie jest bliski, ale może taki być, o ile nie po­wstrzy­mamy na­szej tech­no­lo­gicznej po­my­sło­wości — ostrze­gają bry­tyjscy na­ukowcy z Uni­ver­sity of Cam­bridge: pro­fesor ko­smo­logii i astro­fi­zyki Martin Rees, fi­lozof Huw Price oraz wy­na­lazca Skype — Jaan Tal­linn. Za­pro­po­no­wali oni stwo­rzenie cen­trum — Centre for the Study of Exi­sten­tial Risk (CSER) — które bę­dzie się […]

Podgląd: Roboty Max i Ben pomagają dzieciom autystycznym w nauce

Roboty Max i Ben pomagają dzieciom autystycznym w nauce

Jak pra­cować z dziećmi au­ty­stycz­nymi? Do­świad­czenie, prze­pro­wa­dzone w jednej z szkół w Bir­mingham, wy­ka­zało, że dzieci au­ty­styczne mogą le­piej uczyć się w obec­ności ro­botów niż na­uczy­cieli. Szkoła Topc­liffe Pri­mary to ogól­no­do­stępna pod­sta­wówka, która otrzy­muje fun­dusze na wspie­ranie dzieci au­ty­stycz­nych w spe­cjalnie utwo­rzo­nych kla­sach. Jest ich około jednej czwartej wszyst­kich uczniów. Dwa hu­ma­no­idalne ro­boty zo­stały podarowane […]

Podgląd: CyberRyba z karpiowatych

CyberRyba z karpiowatych

Ma 70 cm dłu­gości, waży nie­całe 3,5 kg, roz­wija pręd­kość prawie metra na se­kundę. Na razie nur­kuje na głę­bo­kość 4 me­trów. Z wy­glądu, jak i wy­ko­ny­wa­nymi w wo­dzie ru­chami przy­po­mina praw­dziwą rybę. To Cy­ber­Ryba – pod­wodny robot mo­bilny, który zbu­do­wali dok­to­ranci z Po­li­tech­niki Kra­kow­skiej. Cy­ber­Ryba może być wy­ko­rzy­sty­wana do pre­cy­zyj­nych badań zbior­ników wod­nych – poszukiwania […]

Podgląd: Roboty do roboty zamiast pszczół

Roboty do roboty zamiast pszczół

Psz­czół na świecie jest coraz mniej, o czym co chwilę alar­mu­jąco do­noszą na­ukowcy. Żeby życie trwało, ktoś musi prze­nosić pyłek z kwiatka na kwiatka. Czy psz­czoły da się za­stąpić? Czy funkcję za­py­lania mogą podjąć małe la­ta­jące ro­boty? Dr Rafał Da­lewski z Wy­działu Me­cha­nicz­nego Ener­ge­tyki i Lot­nictwa Po­li­tech­niki War­szaw­skiej za­mierza wła­śnie zre­ali­zować taki po­mysł. Jego zespół […]

Podgląd: Ja robot

Ja robot

Czy le­karze mogą stracić pracę? Jest to moż­liwe i to nie tylko z po­wodu fa­tal­nego stanu całej na­szej służby zdrowia. Za­gra­żają im… ro­boty! Czy jednak na pewno to, co po­maga pa­cjen­towi, może za­grozić po­zycji le­karza? Ra­czej nie. Przy­naj­mniej nie w ciągu na­stęp­nych kilku lata. Prawdą jest jednak to, że ope­racje przy użyciu ro­botów skra­cają pobyt […]

Podgląd: Robot i ogon dinozaura

Robot i ogon dinozaura

Cóż zrobić, aby ro­boty były równie zwinne jak nie­które zwie­rzęta i nie prze­wra­cały się na przy­kład pod­czas gwał­tow­nych ma­newrów lub prac na trudnym te­renie? Na­ukowcy od dawna sta­rają się pro­jek­tując ro­boty na­śla­dować or­ga­nizmy żywe. Ob­ser­wując za­cho­wanie nie­któ­rych współ­cze­snych jasz­czurek i ana­li­zując spraw­ność di­no­zaurów, na­ukowcy do­ce­nili za­sto­so­wanie ogona. Stwo­rzyli więc model ro­bota, któ­rego wy­po­sa­żyli w ogon. […]