Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘robot’

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 14 (1÷4)

Shot Naukowy — Odcinek 14 (1÷4)

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 14 (3÷4)

Shot Naukowy — Odcinek 14 (3÷4)

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 14 (4÷4)

Shot Naukowy — Odcinek 14 (4÷4)

Podgląd: Do głowy przytul niedźwiedzia…

Do głowy przytul niedźwiedzia…

…i ko­niec z chra­pa­niem. Po­duszka w kształ­cie niedź­wie­dzia o na­zwie Ju­­ku­­sui-Kun — co po ja­poń­sku ozna­cza „głę­boki sen” — to w rze­czy­wi­sto­ści ro­bot, który ma za­dbać o to, aby głowa śpią­cego le­żała za­wsze w od­po­wied­niej po­zy­cji. Czy ja­poń­ski wy­na­la­zek ro­bo­ty­ków z Uni­wer­sy­tetu Wa­seda to rze­czy­wi­ście ra­tu­nek dla wszyst­kich tych, któ­rzy mają już dość za­rwa­nych nocy z po­wodu chra­pa­nia? Plu­szowy niedź­wiedź ma za­in­sta­lo­wany mi­kro­fon […]

Podgląd: Roboty atakują

Roboty atakują

Ro­boty wo­kół nas to już nie­mal co­dzien­ność. Nie dość, że jest ich co­raz wię­cej, to jesz­cze po­czy­nają so­bie co­raz od­waż­niej. Bać się czy nie bać… oto jest py­ta­nie! Już te­raz w szko­łach Po­łu­dnio­wej Ko­rei ro­boty uczą… ję­zy­ków ob­cych. Do su­per­mar­ke­tów na­to­miast ma tra­fić nie­długo ro­bot, który bę­dzie za­ga­dy­wał klien­tów i opo­wia­dał im o pro­mo­cjach, do­sto­so­wu­jąc spo­sób roz­mowy i ofe­ro­wane […]

Kto organizuje zawody robotów sumo?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 23 Kto or­ga­ni­zuje za­wody ro­bo­tów sumo?

Jaka jest przyszłość robotów i robotyki?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 23 Jaka jest przy­szłość ro­bo­tów i ro­bo­tyki?

Jakie roboty aktualnie powstają?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 23 Ja­kie ro­boty ak­tu­al­nie po­wstają?

Dlaczego roboty jest tak ważną dziedziną techniki?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 23 Dla­czego ro­boty jest tak ważną dzie­dziną tech­niki?

Audycja 23 – Czy mieszka z Tobą robot?

Czy mieszka z Tobą ro­bot?

Strona 2 z 2 ‹ Pierwszy 1 2