Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘recykling’

Podgląd: Butelki o smaku pomarańczy

Butelki o smaku pomarańczy

Po­pu­larne bu­telki PET to je­den z naj­bar­dziej kło­po­tli­wych śmieci XXI wieku. Nie są szko­dliwe dla śro­do­wi­ska, ale w szyb­kim tem­pie za­śmie­cają oto­cze­nie. Nie za­wsze re­cy­kling jest w sta­nie się z nimi upo­rać. Może za­miast pla­sti­ko­wych czy szkla­nych bu­te­lek wpro­wa­dzić do obiegu bu­telki, które można by było kon­su­mo­wać? Jak wa­felki po zje­dze­niu lo­dów? Nad ta­kim wy­na­laz­kiem pra­cują już na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu […]

Dlaczego materiały biodegradowalne mogą być szkodliwe?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 26 Dla­czego ma­te­riały bio­de­gra­do­walne mogą być szko­dliwe?

Czy biodegradacja to to samo co kompostowanie?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 16 Czy bio­de­gra­da­cja to to samo co kom­po­sto­wa­nie?

Co to jest recykling?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 16 Co to jest re­cy­kling?

Który sposób utylizacji jest najlepszy?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 16 Który spo­sób uty­li­za­cji jest naj­lep­szy?

Czy istnieją regulacje prawne dotyczące gospodarowania odpadami?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 16 Czy ist­nieją re­gu­la­cje prawne do­ty­czące go­spo­da­ro­wa­nia od­pa­dami?

Jakie znasz sposoby utylizacji odpadów?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 16 Ja­kie znasz spo­soby uty­li­za­cji od­pa­dów?

Audycja 16 – Czy wystarczy wyrzucić śmieci?

Co się dzieje ze śmie­ciami, które wy­rzu­ci­li­śmy? Jak się ich po­zbyć? Do czego wy­ko­rzy­stać?