Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘raport’

Podgląd: Jakie narkotyki są najpopularniejsze w Poznaniu?

Jakie narkotyki są najpopularniejsze w Poznaniu?

Przed na­ukow­cami nic się nie da ukryć. Nie uwie­rzy­cie, co wy­czy­tali che­micy z po­znań­skiego Uni­wer­sy­tetu Me­dycz­nego ze ście­ków miej­skich. Dzięki spe­cja­li­stycz­nemu sprzę­towi po­tra­fili okre­ślić ja­kie nar­ko­tyki, w ja­kich ilo­ściach i przez kogo są za­ży­wane. Ta apa­ra­tura umoż­li­wia ozna­cza­nie środ­ków odu­rza­ją­cych, nar­ko­ty­ków — po­wie­dział prof. dr hab. Ze­non Ko­kot, kie­row­nik Za­kładu Che­mii Nie­orga­nicz­nej i Ana­li­tycz­nej UM — to naj­bar­dziej wia­ry­godne źró­dło, […]

Podgląd: Nad morze rodacy!

Nad morze rodacy!

Do­kąd po­je­chać pod­czas wa­ka­cji? Nad mo­rze! Choć można usły­szeć wiele na­rze­kań, że nad Bał­ty­kiem jest desz­czowo, woda w mo­rzu zimna i w ogóle jest drogo… to jest to naj­lep­sze miej­sce dla pod­re­pe­ro­wa­nia zdro­wia. Miesz­kańcy nad­mor­skich miej­sco­wo­ści to lu­dzie o lep­szym zdro­wiu niż ci, któ­rzy miesz­kają w głębi kraju. Tak przy­naj­mniej wy­nika z ra­portu przy­go­to­wa­nego przez ba­da­czy z Uni­wer­sy­tetu Exe­ter w Wiel­kiej Bry­ta­nii. By […]

Podgląd: Jak z Internetu korzystają studenci, a jak pracownicy naukowi? Raport z badania

Jak z Internetu korzystają studenci, a jak pracownicy naukowi? Raport z badania

Dzi­siaj na „Na­uce i Po­stę­pie” wpis re­dak­tora wor­talu na te­mat przy­go­to­wy­wa­nej mo­no­gra­fii i ra­por­tów z tym zwią­za­nych. Za­pra­szamy do lek­tury! Od kilku dni sie­dzę i pi­szę roz­dział do dru­giej mo­no­gra­fii, która po­wstaje w ra­mach re­ali­za­cji pro­jektu „Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu” – to pro­jekt, w któ­rym działa m.in. wor­tal Na­uka i Po­stęp. Pi­szę i co­raz bar­dziej za­głę­biam się w różne me­an­dry ra­por­tów. Przy­znaję, że są cie­kawe […]

Podgląd: Raport mniejszości — gdy fikcja staje się rzeczywistością

Raport mniejszości — gdy fikcja staje się rzeczywistością

Pa­mię­ta­cie film „Ra­port mniej­szo­ści” z To­mem Cru­isem, w któ­rym bo­ha­ter wie­dział o prze­stęp­stwie za­nim je po­peł­niono? Kilka lat temu to był film science fic­tion, a dziś? To już nie fik­cja, a przed nami być może praw­dziwy prze­łom w dzia­ła­niach po­li­cji. Na­ukowcy z Santa Clara Uni­ver­sity w Ka­li­for­nii opra­co­wali opro­gra­mo­wa­nie dla po­li­cji po­zwa­la­jące prze­wi­dy­wać miej­sca i czas po­peł­nie­nia nie­któ­rych ty­pów prze­stępstw — po­in­for­mo­wał ma­ga­zyn New […]