Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘raport’

Podgląd: Jakie narkotyki są najpopularniejsze w Poznaniu?

Jakie narkotyki są najpopularniejsze w Poznaniu?

Przed na­ukow­cami nic się nie da ukryć. Nie uwie­rzycie, co wy­czy­tali che­micy z po­znań­skiego Uni­wer­sy­tetu Me­dycz­nego ze ścieków miej­skich. Dzięki spe­cja­li­stycz­nemu sprzę­towi po­tra­fili okre­ślić jakie nar­ko­tyki, w ja­kich ilo­ściach i przez kogo są za­ży­wane. Ta apa­ra­tura umoż­liwia ozna­czanie środków odu­rza­ją­cych, nar­ko­tyków — po­wie­dział prof. dr hab. Zenon Kokot, kie­rownik Za­kładu Chemii Nie­orga­nicznej i Ana­li­tycznej UM […]

Podgląd: Nad morze rodacy!

Nad morze rodacy!

Dokąd po­je­chać pod­czas wa­kacji? Nad morze! Choć można usły­szeć wiele na­rzekań, że nad Bał­ty­kiem jest desz­czowo, woda w morzu zimna i w ogóle jest drogo… to jest to naj­lepsze miejsce dla pod­re­pe­ro­wania zdrowia. Miesz­kańcy nad­mor­skich miej­sco­wości to lu­dzie o lep­szym zdrowiu niż ci, którzy miesz­kają w głębi kraju. Tak przy­naj­mniej wy­nika z ra­portu przy­go­to­wa­nego przez […]

Podgląd: Jak z Internetu korzystają studenci, a jak pracownicy naukowi? Raport z badania

Jak z Internetu korzystają studenci, a jak pracownicy naukowi? Raport z badania

Dzi­siaj na „Nauce i Po­stępie” wpis re­dak­tora wor­talu na temat przy­go­to­wy­wanej mo­no­grafii i ra­portów z tym zwią­za­nych. Za­pra­szamy do lek­tury! Od kilku dni siedzę i piszę roz­dział do dru­giej mo­no­grafii, która po­wstaje w ra­mach re­ali­zacji pro­jektu „Part­nerski Związek Nauki i Po­stępu” – to pro­jekt, w którym działa m.in. wortal Nauka i Po­stęp. Piszę i coraz […]

Podgląd: Raport mniejszości — gdy fikcja staje się rzeczywistością

Raport mniejszości — gdy fikcja staje się rzeczywistością

Pa­mię­tacie film „Ra­port mniej­szości” z Tomem Cru­isem, w którym bo­hater wie­dział o prze­stęp­stwie zanim je po­peł­niono? Kilka lat temu to był film science fic­tion, a dziś? To już nie fikcja, a przed nami być może praw­dziwy przełom w dzia­ła­niach po­licji. Na­ukowcy z Santa Clara Uni­ver­sity w Ka­li­fornii opra­co­wali opro­gra­mo­wanie dla po­licji po­zwa­la­jące prze­wi­dywać miejsca i […]