Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘radiolog’

Podgląd: Kopia równie dobra jak oryginalny Stradivarius?

Kopia równie dobra jak oryginalny Stradivarius?

Ory­gi­nalne skrzypce Stra­di­va­riusa kosz­tują te­raz for­tunę. W czerwcu skrzypce Stra­di­va­riusa na­zwane Lady Blunt na­le­żące nie­gdyś do Anny Blunt, wnuczki George’a By­rona, sprze­dano za re­kor­dową sumę 9.800.000 mln fun­tów (około 16.000.000 do­la­rów). Czy wkrótce każdy skrzy­pek bę­dzie mógł so­bie po­zwo­lić na stra­di­va­riusa? To moż­liwe. Na­ukowcy wy­ko­nali bo­wiem do­kładną re­plikę le­gen­dar­nych skrzy­piec z 1704 roku. Nie tylko wy­glą­dają jak ory­gi­nał, ale […]