Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘psychologia’

Podgląd: Nauka — ludzka rzecz

Nauka — ludzka rzecz

Koło Na­ukowe Stu­den­tów Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­loń­skiego ser­decz­nie za­pra­sza do wzię­cia udziału w trze­ciej edy­cji ogól­no­pol­skiej stu­­dencko-eks­­per­c­kiej kon­fe­ren­cji na­uko­wej: Na­uka — ludzka rzecz która od­bę­dzie się w Kra­ko­wie w dniach 16–17 marca 2012. W ra­mach kon­fe­ren­cji po­ru­szane będą pro­blemy wpływu tak zwa­nego „czyn­nika ludz­kiego” na roz­wój na­uki. W tym roku dys­ku­sji pod­dane zo­staną na­stę­pu­jące pro­blemy: za­lew teo­rii na­uko­wych jako efekt […]

Podgląd: Romans w pracy – ma złe strony?

Romans w pracy – ma złe strony?

Lu­dzie flir­tują z róż­nych po­wo­dów. Jedni ro­bią to z chęci do­war­to­ścio­wa­nia się, inni dla za­bawy czy ze wzglę­dów emo­cjo­nal­nych. Wy rów­nież flir­tu­je­cie? Na­ukowcy zba­dali dla­czego to ro­bi­cie. Z usta­leń bry­tyj­skich uczo­nych wy­nika, że męż­czyźni flir­tują, bo nie lu­bią swo­jej pracy. Psy­cho­lo­dzy Chadi Mo­ussa i Ad­rian Banks z Uni­ver­sity of Sur­rey po­sta­no­wili spraw­dzić, czy obie­gowe prze­ko­na­nie, że flir­to­wa­nie w pracy po­bu­dza do […]