Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘przyroda’

Podgląd: Czy człowiek może sobie wszczepić chlorofil i produkować pożywienie?

Czy człowiek może sobie wszczepić chlorofil i produkować pożywienie?

Od­po­wiedź na py­ta­nie z „Banku dziw­nych py­tań” Świa­tło sło­neczne jest naj­waż­niej­szym źró­dłem ener­gii dla pra­wie wszyst­kich or­ga­ni­zmów ży­wych. Ener­gia tego pro­mie­nio­wa­nia jest wy­ko­rzy­sty­wana w pro­ce­sie fo­to­syn­tezy do wy­twa­rza­nia związ­ków or­ga­nicz­nych z dwu­tlenku wę­gla i wody. Z tej zdol­no­ści ro­ślin i glo­nów ko­rzy­stają zwie­rzęta (w tym także czło­wiek), któ­rych ży­cie jest uza­leż­nione od po­bie­ra­nia sub­stan­cji or­ga­nicz­nych z po­ży­wie­niem. W pro­ce­sie fo­to­syn­tezy po­wstaje rów­nież tlen, który […]

Polubmy pająki!

W po­wszech­nym mnie­ma­niu pa­jąki są brzyd­kie i nie­bez­pieczne, bu­dzą strach, a na­wet prze­ra­że­nie. Dr Agnieszka Bab­czyń­ska, ba­daczka z Wy­działu Bio­lo­gii i Ochrony Śro­do­wi­ska udo­wad­nia, że więk­szość z nich jest nie tylko cał­ko­wi­cie nie­groźna, ale przede wszyst­kim po­ży­teczna. Od da­wien dawna pa­jąki bu­dziły bar­dziej lęk i od­razę niż za­in­te­re­so­wa­nie. Wła­ści­wie trudno po­wie­dzieć, dla­czego aku­rat pa­jąki bu­dzą w nas tyle ne­ga­tyw­nych od­czuć. Może wy­nika […]

Podgląd: Grzyby prosto… z solarium

Grzyby prosto… z solarium

Po­nie­waż lu­bimy grzyby nie tylko jeść, ale je rów­nież zbie­rać wy­bra­li­śmy się w spraw­dzone miej­sca na po­szu­ki­wa­nie praw­dziw­ków. Nie­stety nie zna­leź­li­śmy na­wet ry­dza, który lep­szy jest niż nic. Spo­tka­li­śmy kilka ma­low­ni­czych, czer­wo­nych ka­pe­lu­szy, ale nie­zbyt nas to po­cie­szyło. Przed nami jed­nak naj­lep­sza pora na grzy­bo­bra­nie — ba­bie lato i je­sień. Jest za­tem szansa na za­peł­nie­nie ko­szyka wi­ta­mi­nami. Mało […]

Podgląd: Spitzbergen

Spitzbergen

Gdzie jeszcze, poza produkcją odzieży, można stosować włókna naturalne?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Gdzie jesz­cze, poza pro­duk­cją odzieży, można sto­so­wać włókna na­tu­ralne?

Czy wszystkie materiały naturalne są przyjazne środowisku?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Czy wszyst­kie ma­te­riały na­tu­ralne są przy­ja­zne śro­do­wi­sku?

Czy w Polsce wciąż uprawia się len?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Czy w Pol­sce wciąż upra­wia się len?

Audycja 32 – Jak wyhodować sobie koszulę, czyli o naturalnej odzieży

Jak z ro­śliny zro­bić ubra­nie? Czy eko­lo­giczne zna­czy spra­wie­dliwe? Czy włókna na­tu­ralne mogą kon­ku­ro­wać z wy­soko tech­no­lo­gicz­nie za­awan­so­wa­nymi włók­nami sztucz­nymi? Po co nam pa­pier z je­dwa­biu?