Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘przyroda’

Podgląd: Czy człowiek może sobie wszczepić chlorofil i produkować pożywienie?

Czy człowiek może sobie wszczepić chlorofil i produkować pożywienie?

Od­po­wiedź na py­tanie z „Banku dziw­nych pytań” Światło sło­neczne jest naj­waż­niej­szym źró­dłem energii dla prawie wszyst­kich or­ga­ni­zmów ży­wych. Energia tego pro­mie­nio­wania jest wy­ko­rzy­sty­wana w pro­cesie fo­to­syn­tezy do wy­twa­rzania związków or­ga­nicz­nych z dwu­tlenku węgla i wody. Z tej zdol­ności ro­ślin i glonów ko­rzy­stają zwie­rzęta (w tym także czło­wiek), któ­rych życie jest uza­leż­nione od po­bie­rania sub­stancji organicznych […]

Polubmy pająki!

W po­wszechnym mnie­maniu pa­jąki są brzydkie i nie­bez­pieczne, budzą strach, a nawet prze­ra­żenie. Dr Agnieszka Bab­czyńska, ba­daczka z Wy­działu Bio­logii i Ochrony Śro­do­wiska udo­wadnia, że więk­szość z nich jest nie tylko cał­ko­wicie nie­groźna, ale przede wszystkim po­ży­teczna. Od da­wien dawna pa­jąki bu­dziły bar­dziej lęk i od­razę niż za­in­te­re­so­wanie. Wła­ściwie trudno po­wie­dzieć, dla­czego akurat pa­jąki budzą […]

Podgląd: Grzyby prosto… z solarium

Grzyby prosto… z solarium

Po­nieważ lu­bimy grzyby nie tylko jeść, ale je rów­nież zbierać wy­bra­liśmy się w spraw­dzone miejsca na po­szu­ki­wanie praw­dziwków. Nie­stety nie zna­leź­liśmy nawet rydza, który lepszy jest niż nic. Spo­tka­liśmy kilka ma­low­ni­czych, czer­wo­nych ka­pe­luszy, ale nie­zbyt nas to po­cie­szyło. Przed nami jednak naj­lepsza pora na grzy­bo­branie — babie lato i je­sień. Jest zatem szansa na zapełnienie […]

Podgląd: Spitzbergen

Spitzbergen

Gdzie jeszcze, poza produkcją odzieży, można stosować włókna naturalne?

Do­datek do au­dycji nr 32 Gdzie jeszcze, poza pro­dukcją odzieży, można sto­sować włókna naturalne?

Czy wszystkie materiały naturalne są przyjazne środowisku?

Do­datek do au­dycji nr 32 Czy wszystkie ma­te­riały na­tu­ralne są przy­jazne środowisku?

Czy w Polsce wciąż uprawia się len?

Do­datek do au­dycji nr 32 Czy w Polsce wciąż uprawia się len?

Audycja 32 – Jak wyhodować sobie koszulę, czyli o naturalnej odzieży

Jak z ro­śliny zrobić ubranie? Czy eko­lo­giczne znaczy spra­wie­dliwe? Czy włókna na­tu­ralne mogą kon­ku­rować z wy­soko tech­no­lo­gicznie za­awan­so­wa­nymi włók­nami sztucz­nymi? Po co nam pa­pier z jedwabiu?