Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘przebój’

Podgląd: Pewny sposób na przebój

Pewny sposób na przebój

Ob­ser­wu­jąc jak zmie­nia się ry­nek mu­zyczny można od­nieść wra­że­nie, że po­wsta­jące prze­boje wię­cej mają wspól­nego z prze­my­słem mu­zycz­nym niż ze sztuką. Wy­grywa ten, kto ma wię­cej pie­nię­dzy na pro­mo­cję, na bar­dziej wi­do­wi­skowe show. Być może dzięki na­ukow­com wiel­kim wy­twór­niom mu­zycz­nym ła­twiej be­dzie pro­du­ko­wać hity, które sprz­da­dzą się w mi­lio­nach eg­zem­pla­rzy. Na­ukowcy z Uni­ver­sity of Bri­stol stwo­rzyli wła­śnie pro­gram […]