Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘promieniowanie’

Podgląd: Holograficzny wzrok

Holograficzny wzrok

Kiedy Wojtek albo Waldek chciał być stra­ża­kiem, nie śniło im się nawet jaka tech­no­logia wspierać bę­dzie dzia­łania ognio­mi­strza. W XIX wieku nie wy­pada ko­rzy­stać tylko z po­czciwej si­kawki, warto cza­sami sko­rzy­stać z no­winek tech­no­lo­gicz­nych. Nawet ga­szenie po­żarów może być wspie­rane przez naj­nowsze tech­no­logie. Opra­co­wana przez wło­skich na­ukowców cy­frowa ho­lo­grafia pra­cu­jąca w za­kresie fal pod­czer­wo­nych może […]

Podgląd: Energia łapana w powietrzu

Energia łapana w powietrzu

Je­steśmy coraz bar­dziej uza­leż­nieni od urzą­dzeń mo­bil­nych. Co jednak, gdy w naj­mniej ocze­ki­wanym mo­mencie skończy się ba­teria, a nie bę­dzie można sko­rzy­stać z gniazdka, by ją do­ła­dować? Być może już wkrótce znaj­dzie się na to rada, choć to „wkrótce” może ozna­czać kilka lat. Wszystko dzięki stu­den­towi z Nie­miec, który wy­my­ślił urzą­dzenie prze­kształ­ca­jące pro­mie­nio­wanie elek­tro­ma­gne­tyczne w […]

Podgląd: Na tropie czarnej energii

Na tropie czarnej energii

Ciemna energia jest formą energii, o której mo­żemy po­wie­dzieć, że praw­do­po­dobnie ist­nieje. Sta­nowi aż 70% Wszech­świata i jest od­po­wie­dzialna za jego roz­sze­rzanie. Poza tymi hi­po­te­tycz­nymi stwier­dze­niami na­ukowcy ra­czej nie­wiele o niej wiedzą. W wy­zna­czeniu wła­ści­wości czarnej energii być może po­może au­torski pro­gram ob­ser­wa­cyjny, nad którym pra­cuje prof. Bo­żena Czerny z Cen­trum Astro­no­micz­nego im. M. Kopernika […]

Podgląd: Lećmy na Marsa!

Lećmy na Marsa!

Dzięki ła­zi­kowi Cu­rio­sity, za­czy­namy coraz śmielej spo­glądać w kie­runku Marsa. Choć nie ma jeszcze sta­łych po­łą­czeń na tę pla­netę, już teraz mo­żemy oczami wy­obraźni takie loty od­bywać. Ochotę na takie wy­prawy pod­sysać mogą coraz to nowe fo­to­grafie z jej po­wierzchni. Łazik, który tak po­budza wy­obraźnie tak wielu osób stą­pa­ją­cych po ziemi, son­duje Marsa od kilku […]

Podgląd: Laser… myli się tylko raz?

Laser… myli się tylko raz?

Saper myli się tylko raz. Teraz, ko­rzy­stając z naj­now­szych osią­gnięć nauki, ry­zyko zwią­zane z wy­ko­ny­wa­niem tego nie­bez­piecz­nego za­wodu może się znacznie zmniej­szyć. Teraz nawet nie trzeba zbliżać się do po­dej­rzanej paczki. Wy­kry­wanie ma­te­riałów wy­bu­cho­wych z dużej od­le­głości i bez otwie­rania po­jem­nika stało się moż­liwe dzięki ba­da­niom na­ukowców z Vienna Uni­ver­sity of Tech­no­logy. Wy­starczy tylko promień […]

Podgląd: Obcy…

Obcy…

Od kilku lat w róż­nych miej­scach na świecie ma­sowo zni­kają psz­czoły. Wy­la­tują z uli, by ze­brać nektar i pyłek i… giną gdzieś po drodze. Gdy ro­bot­nice nie wra­cają do ula, umiera też kró­lowa i larwy mło­dych psz­czół. Na­ukowcy za­częli bić na alarm. Ma­sowe za­ni­kanie psz­czół tzw. pomór ko­lonii (ang. col­lony col­lapse di­sorder — CCD) zauważono […]

Podgląd: Do Czarnobyla z odkurzaczem zasilanym z lodówki

Do Czarnobyla z odkurzaczem zasilanym z lodówki

Wy­bie­rając miejsca wa­ka­cyj­nych wy­padów nikt, lub prawie nikt, nie bę­dzie wy­bierać Czar­no­byla. Miejsce to jest sym­bolem, wokół któ­rego na­rosło wiele mitów. Czy słusznie? I do czego może się tam przydać prze­ro­biony od­ku­rzacz do­mowy? Czar­nobyl. Miasto widmo na Ukra­inie, w którym 25 lat temu wy­da­rzyła się naj­większa ka­ta­strofa ją­drowa. Wokół niego roz­po­ściera się Strefa Zero. Miejsce […]