Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘projekt’

Podgląd: Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Lu­bicie ob­ser­wować roz­gwież­dżone niebo? Jest nie tylko piękne, ale skrywa jeszcze wiele ta­jemnic. Wła­śnie „po­ja­wiła” na nim nowa pla­neta o mało ro­man­tycznej na­zwie PH2b. Jej od­krywca też zo­stał zna­le­ziony. Po­cząt­kowo wia­domo było tylko, że in­ter­nauta rafcioo28 po­słu­gu­jący się ję­zy­kiem pol­skim, jako pierwszy zna­lazł tranzyt pla­nety po­za­sło­necznej PH2b. Swego od­krycia do­konał w ser­wisie Od​kryw​cy​Planet​.pl, który jest […]

Podgląd: Ten samochód sam jedzie

Ten samochód sam jedzie

O sa­mo­cho­dach, które jeżdżą bez po­mocy kie­rowcy pi­sa­liśmy już wie­lo­krotnie. Za każdym z pre­zen­to­wa­nych przez nas pro­jektów stały po­tężne, glo­balne kon­cerny. Nad po­dobnym roz­wią­za­niem pra­co­wali od wiosny 2012 roku stu­denci Po­li­tech­niki Wro­cław­skiej. Z suk­cesem! In­spi­racją do dzia­łania były za­wody sa­mo­chodów au­to­no­micz­nych or­ga­ni­zo­wane przez ame­ry­kańską or­ga­ni­zację rzą­dową DARPA. Tak w kole na­ukowym Po­jazdów i Ro­botów Mobilnych […]

Podgląd: Drukarki — do 3D razy sztuka? Nieaktualne!

Drukarki — do 3D razy sztuka? Nieaktualne!

Jeszcze nie do końca po­zna­liśmy moż­li­wości tech­no­logii druku 3D, a na­ukowcy z MIT się­gają dalej w przy­szłość i już pró­bują dru­kować w tech­no­logii 4D. Tym czwartym D (wy­miarem) jest czas. Wy­kła­dowca MIT Skylar Tib­bits, za­pre­zen­tował naj­nowszą tech­no­logię na kon­fe­rencji TED 2013 w Long Beach w Ka­li­fornii. Druk 4D wy­ko­rzy­stuje czas jako czwarty wy­miar — wydrukowane […]

Podgląd: Maszyny przyszłości dla przeszłości

Maszyny przyszłości dla przeszłości

No­wo­czesne, fu­tu­ry­styczne wręcz ma­szyny łą­czymy ra­czej z mniej lub bar­dziej od­ległą przy­szło­ścią. Pla­nu­jemy, wy­obra­żamy sobie jak mogą zmienić nasze życie. Tym­czasem mogą one pomóc w od­two­rzeniu tego, jak żyli nasi dziad­kowie. Właśne w takim celu swoje moce ob­li­cze­niowe wy­ko­rzy­stało Cen­trum In­for­ma­tyczne Świerk NCBJ. Dzięki temu moż­liwe było po­wstanie filmu War­szawa 1935. To krót­ko­me­tra­żowy film, pokazujący […]

Podgląd: Energia łapana w powietrzu

Energia łapana w powietrzu

Je­steśmy coraz bar­dziej uza­leż­nieni od urzą­dzeń mo­bil­nych. Co jednak, gdy w naj­mniej ocze­ki­wanym mo­mencie skończy się ba­teria, a nie bę­dzie można sko­rzy­stać z gniazdka, by ją do­ła­dować? Być może już wkrótce znaj­dzie się na to rada, choć to „wkrótce” może ozna­czać kilka lat. Wszystko dzięki stu­den­towi z Nie­miec, który wy­my­ślił urzą­dzenie prze­kształ­ca­jące pro­mie­nio­wanie elek­tro­ma­gne­tyczne w […]

Podgląd: Polski wkład w najnowocześniejszy laser na świecie

Polski wkład w najnowocześniejszy laser na świecie

Pod Ham­bur­giem w ośrodku DESY bu­do­wany jest laser na swo­bod­nych elek­tro­nach XFEL (X-​ray Free Elek­tron Laser). To jedna z naj­więk­szych i naj­bar­dziej za­awan­so­wa­nych tech­no­lo­gicznie in­we­stycji naukowo-​badawczych na świecie. W pro­jekt o war­tości ponad mi­liarda euro za­an­ga­żo­wa­nych jest 12 państw, w tym Polska. Do­kładnie w Wa­len­tynki polscy na­ukowcy z Wro­cławia uru­cho­mili linię krio­ge­niczną i dwa kriostaty, […]

Podgląd: Robot pirotechniczny „obronił” studenta

Robot pirotechniczny „obronił” studenta

Za­miast na­pisać ob­szerną pracę, po­pisał się wiedzą w prak­tyce i sa­mo­dzielnie skon­stru­ował zdalnie ste­ro­wa­nego ro­bota pi­ro­tech­nicz­nego. Piotr Szy­ma­niak, stu­dent Wy­działu In­for­ma­tyki Po­li­tech­niki Po­znań­skiej, w ten nie­ty­powy sposób obronił pracę in­ży­nierską. Ko­misja eg­za­mi­na­cyjna oczy­wi­ście oce­niła pracę na bardzo dobry, a świeżo upie­czonym in­ży­nierem za­in­te­re­so­wały się media. To była ciężka ro­bota. Przez pół roku, po sześć godzin […]

Podgląd: W poszukiwaniu liczb pierwszych

W poszukiwaniu liczb pierwszych

Od­kryto wła­śnie, po czte­rech la­tach in­ten­syw­nych ob­li­czeń, naj­większą liczbę pierwszą, skła­da­jącą się z sie­dem­nastu mi­lionów cyfr (do­kładnie 17 425 170). Liczbą tą jest 257,885,161– 1 (2 do po­tęgi 57885161 minus 1). Ma­te­ma­tycz­nego wy­czynu do­konał Curtis Co­oper z Uni­ver­sity of Cen­tral Mis­souri w War­rens­burgu w ra­mach pro­jektu Great In­ternet Mer­senne Prime Se­arch (GIMPS), do któ­rego zaprzęgniętego […]

Podgląd: Laser do jabłek

Laser do jabłek

Do tej pory, aby spraw­dzić stan owoców czy wa­rzyw, na­le­żało je naj­pierw po­kroić, a na­stępnie do­piero poddać che­micznej ana­lizie. Teraz do ich zba­dania nie­po­trzebna bę­dzie ich de­strukcja. Urzą­dzenie la­se­rowe skon­stru­owane przez na­ukowców z In­sty­tutu Agro­fi­zyki PAN w Lu­blinie, bez kro­jenia i sie­kania wy­kryje cho­roby i uszko­dzenia owoców lub wa­rzyw. Pro­to­ty­powe wersje la­sera na razie są […]

Podgląd: Kosmiczny silnik z Warszawy

Kosmiczny silnik z Warszawy

Na­ukowcy z War­szawy zbu­do­wali silnik pla­zmowy, który ma być nowym na­pędem dla ra­kiet ko­smicz­nych. Teraz otwarto pierwsze w Polsce i jedno z nie­licz­nych w Eu­ropie la­bo­ra­to­rium de­dy­ko­wa­nego pracom badawczo-​rozwojowym nad na­pę­dami pla­zmo­wymi dla sa­te­litów, a także sond ko­smicz­nych wy­sy­ła­nych w bar­dziej od­ległe ob­szary prze­strzeni. La­bo­ra­to­rium po­wstao dla po­trzeb 3-​letniego pro­jektu L-​µPPT (In­no­va­tive Li­quid Micro Pulsed […]

Strona 1 z 5 1 2 3 4 5 Ostatni ›