Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘program’

Podgląd: Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Lu­bicie ob­ser­wować roz­gwież­dżone niebo? Jest nie tylko piękne, ale skrywa jeszcze wiele ta­jemnic. Wła­śnie „po­ja­wiła” na nim nowa pla­neta o mało ro­man­tycznej na­zwie PH2b. Jej od­krywca też zo­stał zna­le­ziony. Po­cząt­kowo wia­domo było tylko, że in­ter­nauta rafcioo28 po­słu­gu­jący się ję­zy­kiem pol­skim, jako pierwszy zna­lazł tranzyt pla­nety po­za­sło­necznej PH2b. Swego od­krycia do­konał w ser­wisie Od​kryw​cy​Planet​.pl, który jest […]

Podgląd: Smartfon przeciwminowy

Smartfon przeciwminowy

Każda wojna jest tra­gedią, ale rów­nież po jej za­koń­czeniu do­cho­dzić może do wielu tra­gedii. Między in­nymi dzięki za­an­ga­żo­waniu księżnej Diany za­częto głośno mówić o mi­nach, któ­rych ofia­rami pa­dało wielu cy­wilów. Nie­stety na świecie z po­wodu min czy nie­wy­bu­chów co 20 minut ginie jedna osoba. Teraz ko­rzy­stając ze zwy­kłego smart­fonu każdy może wy­kryć i zi­den­ty­fi­kować w […]

Podgląd: Ten samochód sam jedzie

Ten samochód sam jedzie

O sa­mo­cho­dach, które jeżdżą bez po­mocy kie­rowcy pi­sa­liśmy już wie­lo­krotnie. Za każdym z pre­zen­to­wa­nych przez nas pro­jektów stały po­tężne, glo­balne kon­cerny. Nad po­dobnym roz­wią­za­niem pra­co­wali od wiosny 2012 roku stu­denci Po­li­tech­niki Wro­cław­skiej. Z suk­cesem! In­spi­racją do dzia­łania były za­wody sa­mo­chodów au­to­no­micz­nych or­ga­ni­zo­wane przez ame­ry­kańską or­ga­ni­zację rzą­dową DARPA. Tak w kole na­ukowym Po­jazdów i Ro­botów Mobilnych […]

Podgląd: Anatomia bardzo wirtualna

Anatomia bardzo wirtualna

Wir­tu­alny stół do nauki ana­tomii zna­lazł się na wy­po­sa­żeniu su­per­no­wo­cze­snego Cen­trum Dy­dak­tyki i Sy­mu­lacji Me­dycznej Ślą­skiego Uni­wer­sy­tetu Me­dycz­nego (CDiSM) w Ka­to­wi­cach, w którym stu­denci me­dy­cyny uczą się na fan­to­mach przy­po­mi­na­ją­cych praw­dzi­wych pa­cjentów i w sa­lach wzo­ro­wa­nych na praw­dzi­wych sa­lach ope­ra­cyj­nych, po­ro­do­wych czy w sy­mu­la­torze am­bu­lansu. To pierwsze takie urzą­dzenie w Polsce. Z wy­glądu przy­po­mina tradycyjny […]

Podgląd: Karotki czyli kobiety kochające nowe technologie

Karotki czyli kobiety kochające nowe technologie

W branży IT, która do tej pory wy­da­wała się być ty­powo męską, jest coraz więcej ko­biet i chcą być za­uwa­żone. Od ponad roku działa spo­łecz­ność Geek Girls Car­rots, zwa­nych często Ka­rot­kami lub Mar­chew­kami. To ko­biety, dla któ­rych nowe tech­no­logie to pasja, zawód i sposób na życie. Spo­ty­kają się co mie­siąc w róż­nych mia­stach Polski, aby […]

Podgląd: Partytura z tabletu

Partytura z tabletu

Smart­fony szybko osią­gnęły prze­wagę nad „zwy­kłymi” te­le­fo­nami. Teraz swoje miejsce na rynku zdo­by­wają ta­blety. Coraz więcej osób do­strzega ko­rzyści jakie niesie praca z nimi. Czy za­goszczą na stałe rów­nież w świą­ty­niach sztuki? Tech­no­logia cy­frowa wkro­czyła już do bruk­sel­skiej fil­har­monii. Tam­tejsi mu­zycy de­mon­stra­cyjnie wy­rzu­cili pa­pie­rowe par­ty­tury i są pierwszą na świecie or­kie­strą, która ko­rzysta wła­śnie z […]

Podgląd: Język giętki po polsku

Język giętki po polsku

Chodzi mi o to, aby język giętki, po­wie­dział wszystko, co po­mysli głowa — na­pisał Ju­liusz Sło­wacki. Idea ta na­biera teraz zu­pełnie in­nego zna­czenia, zwłaszcza gdy przyj­rzymy się pracy na­ukowców z Wro­cławia. W In­sty­tucie Fi­lo­logii Pol­skiej Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego działa Pra­cownia Pro­stej Pol­sz­czyzny, która po­wstała w tym roku. Pra­cownię za­ło­żyli dr To­masz Piekot, dr Marcin Po­prawa i […]

Podgląd: O Współczesnej Polsce na Oxfordzie

O Współczesnej Polsce na Oxfordzie

Pod­pi­sano wla­śnie umowę ini­cju­jącą w oks­fordzkim St Antony’s Col­lege Pro­gramu Stu­diów o Współ­cze­snej Polsce. Jak pod­kre­ślają ini­cja­torzy, m.in. po­my­sło­dawca pro­jektu — hi­storyk prof. Norman Da­vies — będą to pierwsze re­ali­zo­wane za gra­nicą, in­ter­dy­scy­pli­narne studia tej skali, po­świę­cone Polsce współ­cze­snej i prze­mianom po 1989 roku. Czuję się trochę takim ojcem chrzestnym tego pro­gramu. Od dłuż­szego czasu […]

Podgląd: Ostatni lot

Ostatni lot

27 kwietnia 2012 roku pa­sa­żerski Bo­eing 727 wy­star­tował z lot­niska Me­xi­cali. Swój lot za­koń­czył wi­do­wi­skowym roz­bi­ciem się na Pu­styni So­nora w Mek­syku. Tak jednak miało być, wszystko to zo­stało za­aran­żo­wane. Celem tego lotu było bo­wiem prze­pro­wa­dzenie w pełni kon­tro­lo­wanej ka­ta­strofy lot­ni­czej i ze­branie da­nych, ja­kich nie można uzy­skać pod­czas sy­mu­lacji la­bo­ra­to­ryj­nych ani nawet z zapisów […]

Podgląd: Wyborcze geny

Wyborcze geny

Czym kie­ru­jemy się pod­czas wy­borów do Par­la­mentu? Prze­ko­nują nas pro­gramy wy­borcze, czy kie­ru­jemy się ja­ko­ścią zdjęć na pla­ka­tach? Może o na­szych po­li­tycz­nych sym­pa­tiach de­cy­dują… geny? Choć wy­daje się to mało praw­do­po­dobne, może być jednak prawdą, a do­szedł do ta­kich wnio­sków prof. Peter Ha­temi z Pen­n­sy­lvania State Uni­ver­sity, na pod­stawie ana­lizy za­chowań bliź­niąt. Twierdzi on, że […]

Strona 1 z 3 1 2 3 Ostatni ›