Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘prędkość’

Podgląd: Spadał z prędkością szybszą niż dźwięk

Spadał z prędkością szybszą niż dźwięk

Kto oglą­dał z za­par­tym tchem skok Fe­lixa Baum­gar­tera? Au­striacki sko­czek wzniósł się po­nad 39 ki­lo­me­trów nad Zie­mię, wy­sko­czył ze spe­cjal­nej kap­suły i szczę­śli­wie wy­lą­do­wał, bi­jąc re­kordy — naj­wyż­szy skok, naj­wyż­szy lot ba­lo­nem i naj­więk­sza pręd­kość – szyb­ciej niż dźwięk. Fe­lix Baum­gart­ner to były woj­skowy pi­lot śmi­głow­ców i sko­czek spa­do­chro­nowy. Do skoku ze stra­tos­fery przy­go­to­wy­wał się przez 5 lat. W marcu i lipcu wy­ko­nał […]

Podgląd: Latać jak Luke Skywalker

Latać jak Luke Skywalker

Pa­mię­ta­cie śmi­gacz z „Gwiezd­nych wo­jen”, na któ­rym po­ru­szał się Luke Sky­wal­ker po księ­życu En­dor wal­cząc z żoł­nie­rzami Va­dera? In­ży­nie­rom z Ka­li­for­nii udało się zbu­do­wać po­dobną ma­szynę i to by­naj­mniej nie za po­mocą wy­ra­fi­no­wa­nej elek­tro­niki, ale pro­stej me­cha­niki. Pi­lo­to­wa­nie ta­kiego sku­tera jest tak dia­bel­nie pro­ste, że nie wy­maga żad­nego spe­cjal­nego szko­le­nia. Po pro­stu wsia­dasz i le­cisz! Pro­to­typ la­ta­ją­cego sku­tera zbu­do­wali […]

Podgląd: Poranna kawa — doniesiona, nie wylana

Poranna kawa — doniesiona, nie wylana

Tylko żeby nie roz­lać, tylko żeby nie roz­lać – po­wta­rzamy so­bie czę­sto idąc z peł­nym kub­kiem go­rą­cego na­poju. No wła­śnie — jak cho­dzić z peł­nym kub­kiem kawy, by nie wy­le­wać za­war­to­ści? Temu pro­ble­mowi na­uko­wym okiem przy­glą­dało się dwóch fi­zy­ków — Hans Mayer i Ro­uslan Kre­chet­ni­kov z Uni­ver­sity of Ca­li­for­nia. W efek­cie opra­co­wali kilka po­rad, jak cho­dzić, aby nie uro­nić ani kro­pli. […]

Podgląd: Wielki Brat na polskich drogach

Wielki Brat na polskich drogach

Jacy są pol­scy kie­rowcy? Naj­lepsi na świe­cie — przy­naj­mniej tak o so­bie my­ślimy. My­limy się jed­nak sro­dze, o czym świad­czą wy­padki, co­dzienna ob­ser­wa­cja za­cho­wań na uli­cach oraz ilość man­da­tów ja­kie otrzy­mu­jemy za zbyt szybką jazdę. Na­ukowcy szy­kują na dro­go­wych pi­ra­tów ko­lejny bat. Pol­ska firma Po­lcam opra­co­wała pro­to­typ no­wego sys­temu do śle­dze­nia ru­chu sa­mo­cho­dów o na­zwie Smart Eye. Być […]

Jak można osiągnąć prędkość nadświetlna?

Do­da­tek do Au­dy­cji 36 Jak można osią­gnąć pręd­kość nad­świetlna

Czy da się przekroczyć prędkość dźwięku na ziemi?

Do­da­tek do Au­dy­cji 34 Czy da się prze­kro­czyć pręd­kość dźwięku na ziemi?

Podgląd: Drzwi do podróży w czasie zostały uchylone

Drzwi do podróży w czasie zostały uchylone

Czyżby do­tych­cza­sowa wie­dza na te­mat praw fi­zyki miała odejść do la­musa, a naj­słyn­niej­sze rów­na­nie Ein­ste­ina E=mc2 okaże się błędne? Świat wła­śnie obie­gła sen­sa­cyjna in­for­ma­cja, że wło­scy na­ukowcy od­kryli cząstki po­ru­sza­jące się szyb­ciej niż świa­tło. Na­ukowcy za­an­ga­żo­wani w pro­jekt OPERA (Oscil­la­tion Pro­ject with Emu­l­sion-tRa­c­king Ap­pa­ra­tus), któ­rego ser­cem jest in­sty­tut CERN, emi­to­wali wiązki neu­trin, które prze­mie­rzały od­le­głość 730 km. We wło­skim […]