Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘prędkość’

Podgląd: Spadał z prędkością szybszą niż dźwięk

Spadał z prędkością szybszą niż dźwięk

Kto oglądał z za­partym tchem skok Fe­lixa Baum­gar­tera? Au­striacki sko­czek wzniósł się ponad 39 ki­lo­me­trów nad Ziemię, wy­sko­czył ze spe­cjalnej kap­suły i szczę­śliwie wy­lą­dował, bijąc re­kordy — naj­wyższy skok, naj­wyższy lot ba­lonem i naj­większa pręd­kość – szyb­ciej niż dźwięk. Felix Baum­gartner to były woj­skowy pilot śmi­głowców i sko­czek spa­do­chro­nowy. Do skoku ze stra­tos­fery przy­go­to­wywał się […]

Podgląd: Latać jak Luke Skywalker

Latać jak Luke Skywalker

Pa­mię­tacie śmi­gacz z „Gwiezd­nych wojen”, na którym po­ru­szał się Luke Sky­walker po księ­życu Endor wal­cząc z żoł­nie­rzami Va­dera? In­ży­nierom z Ka­li­fornii udało się zbu­dować po­dobną ma­szynę i to by­naj­mniej nie za po­mocą wy­ra­fi­no­wanej elek­tro­niki, ale pro­stej me­cha­niki. Pi­lo­to­wanie ta­kiego sku­tera jest tak dia­belnie proste, że nie wy­maga żad­nego spe­cjal­nego szko­lenia. Po prostu wsia­dasz i lecisz! […]

Podgląd: Poranna kawa — doniesiona, nie wylana

Poranna kawa — doniesiona, nie wylana

Tylko żeby nie rozlać, tylko żeby nie rozlać – po­wta­rzamy sobie często idąc z pełnym kub­kiem go­rą­cego na­poju. No wła­śnie — jak cho­dzić z pełnym kub­kiem kawy, by nie wy­lewać za­war­tości? Temu pro­ble­mowi na­ukowym okiem przy­glą­dało się dwóch fi­zyków — Hans Mayer i Ro­uslan Kre­chet­nikov z Uni­ver­sity of Ca­li­fornia. W efekcie opra­co­wali kilka porad, jak […]

Podgląd: Wielki Brat na polskich drogach

Wielki Brat na polskich drogach

Jacy są polscy kie­rowcy? Naj­lepsi na świecie — przy­naj­mniej tak o sobie my­ślimy. My­limy się jednak srodze, o czym świadczą wy­padki, co­dzienna ob­ser­wacja za­chowań na uli­cach oraz ilość man­datów jakie otrzy­mu­jemy za zbyt szybką jazdę. Na­ukowcy szy­kują na dro­go­wych pi­ratów ko­lejny bat. Polska firma Po­lcam opra­co­wała pro­totyp no­wego sys­temu do śle­dzenia ruchu sa­mo­chodów o nazwie […]

Jak można osiągnąć prędkość nadświetlna?

Do­datek do Au­dycji 36 Jak można osią­gnąć pręd­kość nadświetlna

Czy da się przekroczyć prędkość dźwięku na ziemi?

Do­datek do Au­dycji 34 Czy da się prze­kro­czyć pręd­kość dźwięku na ziemi?

Podgląd: Drzwi do podróży w czasie zostały uchylone

Drzwi do podróży w czasie zostały uchylone

Czyżby do­tych­cza­sowa wiedza na temat praw fi­zyki miała odejść do la­musa, a naj­słyn­niejsze rów­nanie Ein­steina E=mc2 okaże się błędne? Świat wła­śnie obiegła sen­sa­cyjna in­for­macja, że włoscy na­ukowcy od­kryli cząstki po­ru­sza­jące się szyb­ciej niż światło. Na­ukowcy za­an­ga­żo­wani w pro­jekt OPERA (Oscil­la­tion Pro­ject with Emulsion-​tRacking Ap­pa­ratus), któ­rego sercem jest in­stytut CERN, emi­to­wali wiązki neu­trin, które prze­mie­rzały odległość […]