Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘praca’

Podgląd: Zapach strachu

Zapach strachu

Czy strach jest za­raź­liwy? Czy strach ma za­pach? Czy strach można wy­wołać sztucznie, two­rząc spe­cjalne „per­fumy” strachu? No­wo­jorscy na­ukowcy ze Stony Brook Uni­ver­sity pod wodzą doktor Li­lianne Mujici-​Parodi udo­wod­nili, że stra­chem można się za­razić wdy­chając jego za­pach! Ze­brali w tym celu próbki potu od ludzi, którzy do­świad­czyli uczucia wiel­kiego strachu — od de­biu­tu­ją­cych skoczków spadochronowych. […]

Podgląd: Staże dla studentów w najlepszy firmach. Aplikuj!

Staże dla studentów w najlepszy firmach. Aplikuj!

W dniach 13–14 marca od­by­wają się w Po­znaniu XVI Targi Pracy or­ga­ni­zo­wane przez Cen­trum Pro­mocji In­ży­nierów. W związku z tym przed­sta­wiamy po­niżej oferty staży z naj­lep­szych firm, do któych mo­żecie apli­kować już teraz! Volks­wagen Po­znań: ENGINEER DEVELOPMENT PROGRAMME – pro­gram skie­ro­wany do stu­dentów III roku Po­li­tech­niki Po­znań­skiej z wy­działów: BMiZ, WE, WI, WIZ, MRiT oraz […]

Podgląd: Nie pracuj za długo!

Nie pracuj za długo!

Pracuj, pracuj a garb ci sam wzro­śnie. To nie ko­niec złych wia­do­mości. Pra­cując zbyt długo masz duże szanse na de­presję. Warto zatem po­my­śleć o re­laksie w trakcie i po pracy, albo przy­naj­mniej ina­czej ją zor­ga­ni­zować! Nie warto jak się oka­zuje sie­dzieć w pracy więcej niż 7–8 go­dzin dziennie. Na­ukowcy z Fiń­skiego In­sty­tutu Me­dy­cyny Pracy oraz […]

Kazimierz Siemienowicz

Do­datek do Au­dycji 36 Ka­zi­mierz Siemienowicz

Jakie było, w jego czasach i dziś, znaczenie prac Siemienowicza?

Do­datek do Au­dycji 36 Jakie było, w jego cza­sach i dziś, zna­czenie prac Siemienowicza?

Podgląd: Romans w pracy – ma złe strony?

Romans w pracy – ma złe strony?

Lu­dzie flir­tują z róż­nych po­wodów. Jedni robią to z chęci do­war­to­ścio­wania się, inni dla za­bawy czy ze względów emo­cjo­nal­nych. Wy rów­nież flir­tu­jecie? Na­ukowcy zba­dali dla­czego to ro­bicie. Z ustaleń bry­tyj­skich uczo­nych wy­nika, że męż­czyźni flir­tują, bo nie lubią swojej pracy. Psy­cho­lodzy Chadi Mo­ussa i Ad­rian Banks z Uni­ver­sity of Surrey po­sta­no­wili spraw­dzić, czy obie­gowe przekonanie, […]