Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘Poznań’

Podgląd: Konina w wieprzowinie? Jak szybko to zbadać?

Konina w wieprzowinie? Jak szybko to zbadać?

Jak w prostszy i szybszy sposób badać za­war­tość sub­stancji che­micz­nych w go­to­wych pro­duk­tach? Od­po­wiedzi na to py­tanie szukał na­uko­wiec z Uni­wer­sy­tetu Przy­rod­ni­czego w Po­znaniu. Praw­do­po­dobnie zna­lazł roz­wią­zanie. Ma­riusz Dziadas opra­cował tech­no­logię syn­tezy od­mian izo­to­powo zna­ko­wa­nych związków che­micz­nych. To wła­śnie ona jest od­po­wie­dzią na po­sta­wione py­tanie. Co dzięki tej me­to­dzie zy­sku­jemy? Można na przy­kład zbadać zawartość […]

Adam Mickiewicz University Polar Station

78°42′ N, 16°36′ E AMUPS – Adam Mic­kie­wicz Uni­ver­sity Polar Sta­tion – naj­bar­dziej na północ wy­su­nięta polska stacja ba­dawcza – na biegun pół­nocny jest stąd za­le­dwie 1300 ki­lo­me­trów. Po­znań­skie ba­dania w za­toce Pe­tunia się­gają 1984 roku. W lipcu 2011 roku dzięki za­an­ga­żo­waniu pro­fe­sorów Wy­działu Nauk Geo­gra­ficz­nych i Geo­lo­gicz­nych Uni­wer­sy­tetu im. Adama Mic­kie­wicza w Po­znaniu: Grzegorza […]

Podgląd: Jakie narkotyki są najpopularniejsze w Poznaniu?

Jakie narkotyki są najpopularniejsze w Poznaniu?

Przed na­ukow­cami nic się nie da ukryć. Nie uwie­rzycie, co wy­czy­tali che­micy z po­znań­skiego Uni­wer­sy­tetu Me­dycz­nego ze ścieków miej­skich. Dzięki spe­cja­li­stycz­nemu sprzę­towi po­tra­fili okre­ślić jakie nar­ko­tyki, w ja­kich ilo­ściach i przez kogo są za­ży­wane. Ta apa­ra­tura umoż­liwia ozna­czanie środków odu­rza­ją­cych, nar­ko­tyków — po­wie­dział prof. dr hab. Zenon Kokot, kie­rownik Za­kładu Chemii Nie­orga­nicznej i Ana­li­tycznej UM […]

Podgląd: Naukowiec w biznesie — cykl szkoleniowo-​warsztatowy dla pracowników sektora B+R

Naukowiec w biznesie — cykl szkoleniowo-​warsztatowy dla pracowników sektora B+R

INVESTIN Fun­dusz Za­awan­so­wa­nych Tech­no­logii, roz­wi­ja­jący i ko­mer­cja­li­zu­jący pro­jekty za­awan­so­wa­nych tech­no­logii oraz firma As­sign Cli­nical Re­se­arch Po­land Sp. z o.o., dzia­ła­jąca w ob­szarze badań kli­nicz­nych, przy­go­to­wały serię bez­płat­nych szkoleń i warsz­tatów z za­kresu pro­wa­dzenia badań na­uko­wych i ko­mer­cja­li­zacji ich wy­ników. Pro­jekt skie­ro­wany jest do pra­cow­ników na­uko­wych i naukowo-​dydaktycznych z dzie­dzin me­dy­cyny i bio­tech­no­logii, pra­cu­ją­cych na uczelniach, […]

Podgląd: Paliwo? Robi się na podwórku

Paliwo? Robi się na podwórku

Kie­rowcy coraz czę­ściej pod­jeż­dżają na stacje z ciężkim sercem i od­jeż­dżają z nich z coraz lżej­szymi port­fe­lami. Wkrótce jednak pro­blem dro­gich paliw może być tylko kosz­marnym wspo­mnie­niem. Wszystko dzięki na­ukowcom z Prze­my­sło­wego In­sty­tutu Ma­szyn Rol­ni­czych w Po­znaniu, którzy opra­co­wali mo­bilny za­kład pro­dukcji bio­pa­liwa z na­sion ro­ślin ole­istych. Wy­pro­du­ko­wane bio­pa­liwo może być potem wy­ko­rzy­stane do napędu […]

Podgląd: Nowe formy wsparcia innowacyjności w PPNT

Nowe formy wsparcia innowacyjności w PPNT

W od­po­wiedzi na ro­snące po­trzeby przed­się­biorców pro­wa­dzą­cych in­no­wa­cyjne firmy oraz osób przed­się­bior­czych chcą­cych re­ali­zować swoje po­mysły na biznes w dzie­dzinie za­awan­so­wa­nych tech­no­logii, szcze­gólnie chemii, bio­tech­no­logii, no­wo­cze­snych ma­te­riałów lub IT, na te­renie Po­znań­skiego Parku Naukowo-​Technologicznego Fun­dacji Uni­wer­sy­tetu im. A. Mic­kie­wicza zo­stanie wkrótce od­dany do użytku Ze­spół In­ku­ba­torów Wy­so­kich Tech­no­logii. Ze­spół In­ku­ba­torów Wy­so­kich Tech­no­logii to ko­lejny element […]

Poznań — Google AdWords

Re­klamą w Sieci rzadzą wy­ra­fi­no­wane na­rzę­dzia takie jak Go­ogle Ad­Words, a wśród tych, którzy uży­wają ich naj­le­piej, są po­znańscy stu­denci. Wła­śnie za­jęli miejsce w pierw­szej piątce eu­ro­pej­skich uczest­ników pre­sti­żo­wego kon­kursu Go­ogle On­line Mar­ke­ting Chal­lenge. To co kręci mar­ke­tin­gowców, to co na­kręca Go­ogle Więk­szość zwy­kłych zja­daczy Google«a nawet nie wie, że oprócz samej, choć słynnej i […]

Podgląd: Samochód musi brzmieć jak…

Samochód musi brzmieć jak…

Przy­szłość nie­wąt­pliwie na­leży do sa­mo­chodów elek­trycz­nych. Są eko­lo­giczne i…ciche. Zda­niem spe­cja­li­stów od mo­to­ry­zacji — zbyt ciche! Jeśli są niemal bez­sze­lestne, mogą po prostu być nie­bez­pieczne. Choć tyle się mówi i pisze o nad­miernym ha­łasie spo­wo­do­wanym mo­to­ry­zacją, oka­zuje się, że od­głosy, jakie wy­daje sa­mo­chód z sil­ni­kiem spa­li­nowym ma swoje za­lety. Sa­mo­chód wy­dając cha­rak­te­ry­styczne dla siebie odgłosy […]

Podgląd: Dziś wręczenie Polskich Nobli

Dziś wręczenie Polskich Nobli

Dziś o go­dzinie 16:00 na Zamku Kró­lew­skim w War­szawie czterem na­ukowcom zo­staną wrę­czone Pol­skie Noble. To­masz Giaro, Jan Po­tempa, Ma­ciej Le­wen­stein i Elż­bieta Frąc­ko­wiak, za prace z za­kresu dok­tryn prawa, pa­ra­don­tozy, optyki kwan­towej i ma­ga­zy­no­wania energii, otrzy­mają też od Fun­dacji na rzecz Nauki Pol­skiej po 200.000 zł. Wspierać naj­lep­szych, aby mogli stać się jeszcze lepsi […]

Poznań stolicą nowoczesnych technologii

Już wkrótce Po­znań stanie się jednym z wio­dą­cych ośrodków na­uko­wych zaj­mu­ją­cych się na­ukami ści­słymi, przy­rod­ni­czymi i tech­nicz­nymi. Kosztem 63 mln euro, do 2013 roku po­wstanie tu Wiel­ko­pol­skie Cen­trum Za­awan­so­wa­nych Tech­no­logii. O szcze­gó­łach opo­wiada dr To­masz Pę­dziński, Ko­or­dy­nator ds. in­fra­struk­tury ba­daw­czej pro­jektu (Wy­dział Chemii UAM). B+R: Czy WCZT jest od­po­wie­dzią na za­po­trze­bo­wanie zgła­szane przez go­spo­darkę? Przedsięwzięcie […]

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›