Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘pomidor’

Podgląd: Wirtualny ogródek, realne warzywa

Wirtualny ogródek, realne warzywa

Za­bie­gani miesz­kańcy miast naj­czę­ściej nie po­sia­dają wła­snego ogródka. Na­wet je­śli go mają, to brak im czasu lub są zbyt le­niwi na za­ję­cie się grząd­kami. Ale chęt­nie chcie­liby mieć w domu zdrowe i eko­lo­giczne wa­rzywa i owoce. Jed­nak dla chcą­cego nic trud­nego! In­sty­tut rol­nic­twa w por­tu­gal­skiej Bejy udo­stęp­nił te­ren uprawny na re­ali­za­cję pro­jektu ogród­ków dział­ko­wych nad­zo­ro­wa­nych za po­śred­nic­twem mo­ni­to­ringu. Ho­dowlę […]

Podgląd: Ziółka prosto z dachu

Ziółka prosto z dachu

Czemu nie upra­wiać sa­łaty i po­mi­do­rów tam, gdzie mieszka więk­szość kon­su­men­tów, a więc w mie­ście? Pła­skie da­chy wielu bu­dyn­ków zna­ko­mi­cie na­dają się do ho­dowli wa­rzyw w przy­do­mo­wych czy przy­biu­ro­wych szklar­niach. Z ta­kiego za­ło­że­nia wy­szli in­ży­nie­ro­wie z Frau­n­ho­­fer-In­­sti­­tut fur Umwelt-, Si­­che­r­he­­its- und Ener­gie­tech­nik (In­sty­tut tech­no­lo­gii dla śro­do­wi­ska, bez­pie­czeń­stwa i ener­gii) UMSICHT w Obe­rhau­sen. Idea roz­woju miej­skiego rol­nic­twa nie jest jed­nak nowa. Ogrody w róż­nych […]

Metoda aeroponiczna profesora Andrzeja Komosa

Za­miast w gle­bie, tor­fie, weł­nie mi­ne­ral­nej czy w wo­dzie, ro­śliny upra­wiać można także w po­wie­trzu. Pierw­szym pol­skim na­ukow­cem, który opra­co­wał me­todę ae­ro­po­niczną jest prof. dr hab. An­drzej Ko­mosa z Ka­te­dry Ży­wie­nia Ro­ślin Uni­wer­sy­tetu Przy­rod­ni­czego w Po­zna­niu. Jak do­tąd opra­co­wano uprawę po­mi­do­rów, ogór­ków i an­tu­rium. Po­znań­ski na­uko­wiec wciąż pra­cuje nad ulep­sze­niem tech­no­lo­gii. Tym­cza­sem me­toda te­sto­wana jest na jed­nej ze sta­cji ko­smicz­nych NASA […]