Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘polityka’

Zmiana miejsca Niemiec i Rosji w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Implikacje dla Polski

Za­kład Ba­dań nad Go­spo­darką Nie­miecką wspól­nie z Za­kła­dem Glo­bal­nych Współ­za­leż­no­ści Go­spo­dar­czych In­sty­tutu Go­spo­darki Świa­to­wej Szkoły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie or­ga­ni­zują ogól­no­pol­ską kon­fe­ren­cję na­ukową pt.: „Zmiana miej­sca Nie­miec i Ro­sji w go­spo­darce świa­to­wej w pierw­szej de­ka­dzie XXI wieku. Im­pli­ka­cje dla Pol­ski” Kon­fe­ren­cja ta od­bę­dzie się w Szkole Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie w dniu 25 paź­dzier­nika 2011 r. Szcze­gó­łowy pro­gram zo­sta­nie ro­ze­słany za­in­te­re­so­wa­nym w ter­mi­nie póź­niej­szym. […]

Podgląd: Parcie na szkło

Parcie na szkło

Choć nie wszy­scy się do tego przy­znają, to sporo osób chcia­łoby zo­stać ga­wiazdą wy­stę­pu­jącą przed ka­me­rami. Chęt­nie usta­wiają się przed nimi także po­li­tycy, choć nie wszy­scy mają ochotę ich oglą­dać. Jest jed­nak te­le­wi­zja, w któ­rej po­ka­zy­wa­nie się może za­koń­czyć się… nie­przy­jem­nie. Ka­mery są już wszech­obecne. Ob­ser­wują nas na ulicy, w skle­pach, win­dach. Go­dzimy się na pod­lglą­da­nie nas […]

Podgląd: Kampania wyborcza naukowo sprawdzona

Kampania wyborcza naukowo sprawdzona

Przed nami czas, gdy re­klamy wy­bor­cze będą nas ata­ko­wały wszę­dzie i o każ­dej po­rze. Część po­li­ty­ków chciała nam tego choć czę­ściowo oszczę­dzić, ale jak się oka­zało ła­miąc przy tym prawo. Czy jed­nak in­ten­sywna kam­pa­nia wy­bor­cza może wpły­wać na na­sze po­li­tyczne de­cy­zje? Jak po­ka­zały ostat­nio ba­da­nia prze­pro­wa­dzone przez na­ukow­ców z Pen­n­sy­lva­nia State Uni­ver­sity i Flo­rida In­sti­tute of Tech­no­logy nie­któ­rzy z nas […]