Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘Politechnika Poznańska’

Podgląd: Robot pirotechniczny „obronił” studenta

Robot pirotechniczny „obronił” studenta

Za­miast na­pi­sać ob­szerną pracę, po­pi­sał się wie­dzą w prak­tyce i sa­mo­dziel­nie skon­stru­ował zdal­nie ste­ro­wa­nego ro­bota pi­ro­tech­nicz­nego. Piotr Szy­ma­niak, stu­dent Wy­działu In­for­ma­tyki Po­li­tech­niki Po­znań­skiej, w ten nie­ty­powy spo­sób obro­nił pracę in­ży­nier­ską. Ko­mi­sja eg­za­mi­na­cyjna oczy­wi­ście oce­niła pracę na bar­dzo do­bry, a świeżo upie­czo­nym in­ży­nie­rem za­in­te­re­so­wały się me­dia. To była ciężka ro­bota. Przez pół roku, po sześć go­dzin dzien­nie, 30 dni w mie­siącu. […]

Podgląd: To się wytnie ;)

To się wytnie ;)

Dru­karki la­se­rowe czy atra­men­towe o do­sko­na­łej ja­ko­ści wy­dru­ków nie ro­bią już na ni­kim wra­że­nia, ale jesz­cze kilka lat temu były to urzą­dze­nia dość dro­gie. Tań­sze, ku­po­wane do do­mów nie miały naj­lep­szych pa­ra­me­trów. Te­raz to się jed­nak zmie­niło, a do­mowy sprzęt jest tak do­sko­nały, że zda­rzały się przy­padki dru­ko­wa­nia fał­szy­wych bank­no­tów przez na­sto­lat­ków. Czy tak samo bę­dzie z dru­kar­kami […]

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 15

Shot Naukowy — Odcinek 15

Podgląd: Specjalność energetyka jądrowa na Politechnice Poznańskiej

Specjalność energetyka jądrowa na Politechnice Poznańskiej

Jakie są zadania i jakie technologie stosuje się przy budowie samolotów bezzałogowych na Politechnice Poznańskiej?

Do­da­tek do au­dy­cji 33 Ja­kie są za­da­nia i ja­kie tech­no­lo­gie sto­suje się przy bu­do­wie sa­mo­lo­tów bez­za­ło­go­wych na Po­li­tech­nice Po­znań­skiej?

Podgląd: Bawiliśmy się razem już drugi raz!

Bawiliśmy się razem już drugi raz!

Tym ra­zem w Po­zna­niu na Po­li­tech­nice, we środę 30 marca br. „Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu” go­ścił w Cen­trum Wy­­kła­­dowo-Ko­n­fe­­re­n­cy­j­nym. Dzięki wspar­ciu Sa­mo­rządu Stu­denc­kiego szybko roz­sta­wi­li­śmy sto­iska (w tym kon­solę i mo­ni­tor) i za­czę­li­śmy wspólną, bar­dzo udaną za­bawę. Od go­dziny 9 do go­dziny 15 wszy­scy uczest­nicy eventu mieli oka­zję wy­słu­chać in­for­ma­cji o pro­jek­cie, wziąć udział w grze, a także zdo­być na­grody i upo­minki od PZNiP. […]

Podgląd: Phoenix i Żuraw podbiją niebo

Phoenix i Żuraw podbiją niebo

Cho­ciaż Pol­ska nie jest ko­ja­rzona z pro­duk­cją sa­mo­lo­tów, kon­cen­tru­jąc się na ich po­szcze­gól­nych ele­men­tach (np. tur­biny ni­skiego ci­śnie­nia wy­ko­rzy­sty­wane w sil­ni­kach du­żych sa­mo­lo­tów pa­sa­żer­skich), nie ozna­cza to, że nie re­ali­zuje się tu cie­ka­wych i bar­dzo za­awan­so­wa­nych pro­jek­tów. Do ta­kich z pew­no­ścią za­li­czyć można sa­mo­loty bez­za­ło­gowe, o któ­rych za­sto­so­wa­niu sły­szymy co­raz czę­ściej i to nie za­wsze w kon­tek­ście dzia­łań mi­li­tar­nych. Re­ali­zo­wane w kraju pro­jekty […]

Podgląd: Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

Po­trzeby, na które od­po­wiada pro­jekt: Istotne ba­riery w do­sto­so­wy­wa­niu sys­temu kształ­ce­nia za­wo­do­wego do po­trzeb re­gio­nal­nego rynku pracy, zwią­zane są z po­zy­ski­wa­niem i wy­ko­rzy­sta­niem in­for­ma­cji o rynku pracy i jego po­wią­za­niu z sys­te­mem kształ­ce­nia za­wo­do­wego. Można za­uwa­żyć mię­dzy in­nymi ta­kie pro­blemy jak: czę­sty brak od­po­wied­nich in­for­ma­cji, ist­nie­nie du­żej liczby źró­deł in­for­ma­cji, roz­pro­sze­nie in­for­ma­cji, ist­nie­nie róż­nych stan­dar­dów po­zy­ski­wa­nia da­nych i pre­zen­ta­cji in­for­ma­cji, brak in­for­ma­cji […]

Podgląd: Politechnika Poznańska Inicjatorem Rozwoju w Wielkopolsce

Politechnika Poznańska Inicjatorem Rozwoju w Wielkopolsce

W dniu 28 wrze­śnia br. w Sali Se­natu Po­li­tech­niki Po­znań­skiej od­była się in­au­gu­ra­cja dwóch pro­jek­tów w ra­mach pro­gramu ak­ce­le­ra­cji wie­dzy tech­nicz­nej. Pro­jekty po­wstały z ini­cja­tywy Po­li­tech­niki Po­znań­skiej przy współ­pracy z przed­sta­wi­cie­lami In­sty­tu­cji Part­ner­skich: Urzę­dem Mar­szał­kow­skim Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego oraz Urzę­dem Mia­sta Po­zna­nia. Go­spo­da­rzami tego wy­da­rze­nia byli Kry­styna Po­śled­nia — Czło­nek Za­rządu Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego oraz JM Rek­tor Po­li­tech­niki Po­znań­skiej — prof. […]

Podgląd: Zapowiedź — Noc Naukowców 2010

Zapowiedź — Noc Naukowców 2010

24 wrze­śnia 2010 już po raz czwarty od­bę­dzie się Noc Na­ukow­ców w Po­zna­niu, któ­rej ko­or­dy­na­to­rem jest Po­li­tech­nika Po­znań­ska. Te­go­roczny pro­jekt Noc Na­ukow­ców w Wiel­ko­pol­sce jest kon­ty­nu­acją pro­jek­tów z trzech po­przed­nich lat – 2007, 2008 i 2009- które od­nio­sły ogromny suk­ces. Marka Nocy Na­ukow­ców w Po­zna­niu jest roz­po­zna­walna. Im­preza stała się waż­nym ele­men­tem pro­mo­wa­nia wi­ze­runku po­znań­skich na­ukow­ców. Z ro­sną­cego z roku na rok udziału […]