Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘plazma’

Podgląd: Najgorętsze miejsce na Ziemi

Najgorętsze miejsce na Ziemi

O tym, jaka jest naj­niż­sza moż­liwa tem­pe­ra­tura, wiemy chyba wszy­scy: jest nią tzw. Zero Ab­so­lutne, które od­po­wiada tem­pe­ra­ru­rze -273,15 stopni Cel­sju­sza. Jaka jest na­to­miast gra­nica po prze­ciw­nej stro­nie? Jaką „naj­go­ręt­szą” tem­pe­ra­turę udało się osią­gnąć? To 4 bi­liony stopni Cel­sju­sza. Dla po­rów­na­nia ją­dro na­szego Słońca jest roz­grzane je­dy­nie do 15 mi­lio­nów stopni Cel­sju­sza. Tem­pe­ra­tura taka zo­stała osią­gnięta nie […]

Podgląd: Ktoś dał plamę? Posprzątamy!

Ktoś dał plamę? Posprzątamy!

Po­dobno w ze­szłym roku w USA jeź­dziły sa­mo­chody na­pę­dzane wodą. Mu­siała to być jed­nak woda z Za­toki Mek­sy­kań­skiej. Taki dow­cip krą­żył po naj­więk­szym w hi­sto­rii za­nie­czysz­cze­niu wód w Ame­ryce. Za­toka Mek­sy­kań­ska ska­żona zo­stała set­kami ty­sięcy ton ropy. Jak po­ra­dzić so­bie z czysz­cze­niem ta­kiego nie­bez­piecz­nego ba­ła­ganu? Nad urzą­dze­niem, które za po­mocą pla­zmy usu­wać bę­dzie plamy ropy naf­to­wej z po­wierzchni wody, pra­cuje mię­dzy­na­ro­dowy ze­spół, w któ­rym we­spół […]

Audycja 21 – Co widać na plazmie? Czyli o telewizorach

Co to jest te­le­wi­zja HD? Czym się różni pla­zma od LCD? Jak ob­raz ze stu­dia po­ja­wia się w na­szym te­le­wi­zo­rze?